U-Review

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...

สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของ IC&M เป็นระเบียบวิธีทางการวิจัยอย่างมีระบบที่เน้นในเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ...

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ...