U-Review

"บรรยากาศสบายๆ เรียนได้ที่ภาคพฤกษ์ ม.มหิดล" รีวิวสาขาวิทยาการพืช : U-Review

          ภาควิชาพฤกษศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการพืช ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและประยุกต์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          โดยในปีแรกของการศึกษา นักศึกษาปี 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะเรียนรวมกันอยู่ที่ศาลายาโดยยังไม่แยกสาขา ซึ่งจะเรียนหมวดวิชาเหมือนกันหมดทั้งคณะ พอขึ้นปี 2 น้องๆ สามารถที่จะเลือกภาควิชาที่ตัวเองชอบหรืออยากเข้าได้ ในส่วนเกณฑ์การรับของภาคพฤกษ์ที่นี่รับน้องๆทุกคนที่มีความสนใจด้านพืช ไม่ได้สนใจว่าจะได้เกรดเท่าไหร่จากปี 1 แต่เลือกภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง แต่สำหรับภาควิชาอื่นๆ ก็จะมีการกำหนดเกรดว่ามีเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้ และจะมีวิชาบังคับ เช่นเคมีอินทรีย์ ที่จะต้องไปเรียนกับภาคเคมี ขึ้นปี 3 จะมีการออกภาคสนามที่เรียกว่า Training เพื่อออกไปฝึกงาน จนปี 4 จะมีการทำวิจัยเล็กๆ ที่เรียกว่า senior Project หลังจากนั้นก็จะมีการพรีเซ้นรวมกับ ปี 4 มหาลัยอื่นๆ เช่น จุฬา เกษตร ประสานมิตร เป็นต้น
          ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นศาสตร์ความรู้ทางพืชทั้งหมด เช่นสรีระวิทยาของพืช ด้านอนุกรมวิธานการจำแนกพืช พันธุศาสตร์ ไบโอโลจี เป็นต้น การเรียนพฤกษศาสตร์ จะเริ่มเรียนโมเลกุล เซลล์ต่างๆ ในพืชจนถึงระดับจนถึงระดับนิเวศวิทยา ส่วนเรื่องบรรยากาศในการเรียนแน่นอนว่าเรียนในที่ ที่เต็มไปด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด เราจะได้เห็นสีเขียวสบายตา ทำให้จิตใจน้องสดชื่นแจ่มใสแน่นอน บวกกับภาคพฤกษ์เป็นภาควิชาที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษากับอาจารย์ได้ใกล้ชิดกันง่ายกว่าภาคอื่นๆ  
          กิจกรรมนอกจากจะมีการฝึกงานแบบ Training ช่วงปี 3 แล้ว  ยังมีการออกภาคสนามหรือการทัศนศึกษา เช่น วิชาพันธุศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์พืช ทางภาคจะพาไป ไร่สุวรรณ ศูนย์พันธุ์ข้าวปทุมธานี หรือสถานที่เพาะพันธ์กล้วยไม้ เป็นต้น ปี 4 เทอมสุดท้ายนักศึกษาจะต้องมีการสมนาเป็นอังกฤษ แล้วถ้าน้องคนไหนเรียนดีได้เกรด 3.00 ขึ้นสามารถขอทุนเรียนต่อป.โท ได้อีกด้วย
          ในเรื่องทุนการศึกษา รศ.ดร.พวงผกา อัมพันจันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลไว้ว่า คณะวิทย์มีความสนุบสนุนอย่างมากเพื่อการศึกษา ทั้งทุนโครงการ พสวท.ทุนเรียนดี แต่ต้องเกรด 3.00 ขึ้นไป ทุนศรีตรังทองที่ทางคณะมอบให้ ทุนยากจนแต่เรียนดี รวมถึงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของเด็กๆ ได้
          อาชีพหลังจากจบไปทำอะไรได้บ้าง หลักๆคงเป็นงานที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชในงานวิจัยหน่วยงานต่างๆ เกษตรหรือเอกชนหรือส่วนตัว มีทั้งอาจารย์ในมหาลัย ครูในโรงเรียน  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนต่อโท เอก แล้วจะไปทำงานมหาวิทยาลัย เป็นส่วนใหญ่       
          อย่าได้คิดว่าการมาเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ จะทำให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างอื่นได้เลย เพราะจากข้างบนที่เขียนไว้แล้วว่าภาคพฤกษ์นั้นมันเปิดกว้างไปยังวิชา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา โมเลกูลาร์ ไบโอโลจี มันจะกล่าวรวมสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับพืช จึงไม่ทำให้เสียโอกาสที่จะเรียนรู้กับวิชาอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...

สาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 ...

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบิน ...