U-Review

"บรรยากาศสบายๆ เรียนได้ที่ภาคพฤกษ์ ม.มหิดล" รีวิวสาขาวิทยาการพืช : U-Review

          ภาควิชาพฤกษศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการพืช ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนทั้งรายวิชาพื้นฐานและประยุกต์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
          โดยในปีแรกของการศึกษา นักศึกษาปี 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะเรียนรวมกันอยู่ที่ศาลายาโดยยังไม่แยกสาขา ซึ่งจะเรียนหมวดวิชาเหมือนกันหมดทั้งคณะ พอขึ้นปี 2 น้องๆ สามารถที่จะเลือกภาควิชาที่ตัวเองชอบหรืออยากเข้าได้ ในส่วนเกณฑ์การรับของภาคพฤกษ์ที่นี่รับน้องๆทุกคนที่มีความสนใจด้านพืช ไม่ได้สนใจว่าจะได้เกรดเท่าไหร่จากปี 1 แต่เลือกภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง แต่สำหรับภาควิชาอื่นๆ ก็จะมีการกำหนดเกรดว่ามีเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้ และจะมีวิชาบังคับ เช่นเคมีอินทรีย์ ที่จะต้องไปเรียนกับภาคเคมี ขึ้นปี 3 จะมีการออกภาคสนามที่เรียกว่า Training เพื่อออกไปฝึกงาน จนปี 4 จะมีการทำวิจัยเล็กๆ ที่เรียกว่า senior Project หลังจากนั้นก็จะมีการพรีเซ้นรวมกับ ปี 4 มหาลัยอื่นๆ เช่น จุฬา เกษตร ประสานมิตร เป็นต้น
          ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เป็นศาสตร์ความรู้ทางพืชทั้งหมด เช่นสรีระวิทยาของพืช ด้านอนุกรมวิธานการจำแนกพืช พันธุศาสตร์ ไบโอโลจี เป็นต้น การเรียนพฤกษศาสตร์ จะเริ่มเรียนโมเลกุล เซลล์ต่างๆ ในพืชจนถึงระดับจนถึงระดับนิเวศวิทยา ส่วนเรื่องบรรยากาศในการเรียนแน่นอนว่าเรียนในที่ ที่เต็มไปด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด เราจะได้เห็นสีเขียวสบายตา ทำให้จิตใจน้องสดชื่นแจ่มใสแน่นอน บวกกับภาคพฤกษ์เป็นภาควิชาที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษากับอาจารย์ได้ใกล้ชิดกันง่ายกว่าภาคอื่นๆ  
          กิจกรรมนอกจากจะมีการฝึกงานแบบ Training ช่วงปี 3 แล้ว  ยังมีการออกภาคสนามหรือการทัศนศึกษา เช่น วิชาพันธุศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์พืช ทางภาคจะพาไป ไร่สุวรรณ ศูนย์พันธุ์ข้าวปทุมธานี หรือสถานที่เพาะพันธ์กล้วยไม้ เป็นต้น ปี 4 เทอมสุดท้ายนักศึกษาจะต้องมีการสมนาเป็นอังกฤษ แล้วถ้าน้องคนไหนเรียนดีได้เกรด 3.00 ขึ้นสามารถขอทุนเรียนต่อป.โท ได้อีกด้วย
          ในเรื่องทุนการศึกษา รศ.ดร.พวงผกา อัมพันจันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลไว้ว่า คณะวิทย์มีความสนุบสนุนอย่างมากเพื่อการศึกษา ทั้งทุนโครงการ พสวท.ทุนเรียนดี แต่ต้องเกรด 3.00 ขึ้นไป ทุนศรีตรังทองที่ทางคณะมอบให้ ทุนยากจนแต่เรียนดี รวมถึงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของเด็กๆ ได้
          อาชีพหลังจากจบไปทำอะไรได้บ้าง หลักๆคงเป็นงานที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชในงานวิจัยหน่วยงานต่างๆ เกษตรหรือเอกชนหรือส่วนตัว มีทั้งอาจารย์ในมหาลัย ครูในโรงเรียน  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนต่อโท เอก แล้วจะไปทำงานมหาวิทยาลัย เป็นส่วนใหญ่       
          อย่าได้คิดว่าการมาเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ จะทำให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างอื่นได้เลย เพราะจากข้างบนที่เขียนไว้แล้วว่าภาคพฤกษ์นั้นมันเปิดกว้างไปยังวิชา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา โมเลกูลาร์ ไบโอโลจี มันจะกล่าวรวมสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับพืช จึงไม่ทำให้เสียโอกาสที่จะเรียนรู้กับวิชาอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ...

โลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ...