U-Review

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการเรียนและวิชาที่ต้องเรียน ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อสร้างนักศึกษาให้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ...