U-Review

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ” ...

สาขาผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์ การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การแสดง ...

สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FILM AND DIGITAL MEDIA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นการบูรณาการในแต่ละวิชา โดย ...