U-Review

เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีการเกษตรสร้างผลผลิตคุณภาพ

        ภาคการเกษตรในประเทศไทย ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร มีสินค้าการเกษตรส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้พยุงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล
   
       ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหลักสูตรเเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเปิดสอนให้การศึกษาด้านการทำการเกษตรแบบก้าวหน้า ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างครบวงจร เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาการให้น้ำพืช รู้จักการสร้างและออกแบบอาคารสิ่งแวดล้อมการเกษตร ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานเกษตร นำศาสตร์เมคคาทรอนิคมาปรับใช้กับการทำแปลง ศึกษาการออกแบบและใช้โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การเกษตรก้าวไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดได้

       "เมื่อก่อนต้องเข้าใจว่าการเกษตรเมืองไทยใช้แรงงานคน และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผลน้อยมาก เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์อาวุโสรุ่นแรกๆ จึงเล็งเห็นว่าต่อไปจะมีเครื่องจักรกลเกษตรจะเข้ามาแทนแรงงานคน" รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        ในตอนเริ่มต้น นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเครื่องจักรกล(Farm Mechanic)เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนอกจากเครื่องจักรกลเกษตรแล้ว ยังมีเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ อีกมากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ำพืช การออกแบบโครงสร้างอาคารทางการเกษตร (greenhouse) และ การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย 
   
        "เกษตรกลวิธาน เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ประดิษฐ์ เพราะในการลงแปลงจริงๆ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนในโรงงานที่คนสามารถควบคุมทุกอย่างได้ เมื่อเรานำพืชผลลงแปลงแล้วเราไม่สามารถควบคุมดิน ฟ้า อากาศได้ แต่เราต้องรู้จักการปรับปรุงใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของเรา เพื่อให้ผลผลิตงอกงามออกมาได้มากที่สุด" อ.รัตนากล่าว
    
        จบแล้วสามารถทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเครื่องจักรกลเกษตร หรือทำงานออกแบบเรื่องระบบน้ำ เป็นโปรแกรมเมอร์ออกแบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ทำงานฝ่ายจักรกลการเกษตร เป็นผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม หรือนายกสมาคมชาวไร่ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการเกษตรทั้งประเทศ

       ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบรับตรงโดยการสอบโควตาบุตรเกษตรกร และโควตารับตรงม.เกษตร นอกจากนี้ยังมีเปิดรับในระบบแอดมิชชัน เปิดรับสมัครให้น้องๆ ที่รักและอยากทำงานด้านการเกษตร เพื่อจะได้ฝึกฝนและนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลผลิต ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

น้องๆ ทีสนใจสามารถดูรายละเอียดของภาควิชาฯ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR สถานีวิทยุจุฬา

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ คนไหนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีวะ และมีความสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร ...

MBA บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

จากการเติบโตของธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...