U-Review

เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีการเกษตรสร้างผลผลิตคุณภาพ

        ภาคการเกษตรในประเทศไทย ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร มีสินค้าการเกษตรส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้พยุงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล
   
       ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหลักสูตรเเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเปิดสอนให้การศึกษาด้านการทำการเกษตรแบบก้าวหน้า ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างครบวงจร เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาการให้น้ำพืช รู้จักการสร้างและออกแบบอาคารสิ่งแวดล้อมการเกษตร ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานเกษตร นำศาสตร์เมคคาทรอนิคมาปรับใช้กับการทำแปลง ศึกษาการออกแบบและใช้โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การเกษตรก้าวไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดได้

       "เมื่อก่อนต้องเข้าใจว่าการเกษตรเมืองไทยใช้แรงงานคน และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผลน้อยมาก เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์อาวุโสรุ่นแรกๆ จึงเล็งเห็นว่าต่อไปจะมีเครื่องจักรกลเกษตรจะเข้ามาแทนแรงงานคน" รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        ในตอนเริ่มต้น นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเครื่องจักรกล(Farm Mechanic)เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนอกจากเครื่องจักรกลเกษตรแล้ว ยังมีเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ อีกมากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ำพืช การออกแบบโครงสร้างอาคารทางการเกษตร (greenhouse) และ การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย 
   
        "เกษตรกลวิธาน เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ประดิษฐ์ เพราะในการลงแปลงจริงๆ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนในโรงงานที่คนสามารถควบคุมทุกอย่างได้ เมื่อเรานำพืชผลลงแปลงแล้วเราไม่สามารถควบคุมดิน ฟ้า อากาศได้ แต่เราต้องรู้จักการปรับปรุงใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของเรา เพื่อให้ผลผลิตงอกงามออกมาได้มากที่สุด" อ.รัตนากล่าว
    
        จบแล้วสามารถทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเครื่องจักรกลเกษตร หรือทำงานออกแบบเรื่องระบบน้ำ เป็นโปรแกรมเมอร์ออกแบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ทำงานฝ่ายจักรกลการเกษตร เป็นผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม หรือนายกสมาคมชาวไร่ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการเกษตรทั้งประเทศ

       ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบรับตรงโดยการสอบโควตาบุตรเกษตรกร และโควตารับตรงม.เกษตร นอกจากนี้ยังมีเปิดรับในระบบแอดมิชชัน เปิดรับสมัครให้น้องๆ ที่รักและอยากทำงานด้านการเกษตร เพื่อจะได้ฝึกฝนและนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาผลผลิต ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

น้องๆ ทีสนใจสามารถดูรายละเอียดของภาควิชาฯ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR สถานีวิทยุจุฬา

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...