U-Review

"วิศวกรรมไฟฟ้าระบบราง innovation เพื่อการคมนาคมที่รวดเร็วและสะดวกสบาย" รีวิวสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : U-Review

                ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม อย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมไทยในอีกไม่ช้านี้

UploadImage

                มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2529 โดยปัจจุบันมี 7 สาขาวิชา ได้แก่

                สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้และ ทักษะการทำงานด้านงานออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกล วิศวกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีการผลิต

                สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการทำงานทางด้านการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบและการ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

                สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการ วิเคราะห์ การคำนวณและออกแบบ รวมถึงงานควบคุมการ ก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน เขื่อน และระบบสาธารณูปโภค อื่นๆ

                สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมยานยนต์ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะด้าน ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

                สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนการสอนในสาขาจะเน้นความเข้าใจในการออกแบบ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย คน วัสดุ สารสนเทศ และพลังงาน มีความสามารถในการควบคุม และวางแผนผลิตในด้านอุตสาหกรรม

                สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นในการ ผลิตวิศวกรให้มีความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง หลักสูตร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่

                สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านไฟฟ้า กำลัง การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทางสื่อสารโทรคมนาคม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่ทันสมัย อาทิ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ห้องวิจัยและปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ ห้องวิจัยและปฏิบัติการไฟเบอร์ออพติกส์ โดยมีให้เลือก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรไฟฟ้าสื่อสาร และที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ หลักสูตรระบบราง

UploadImage

                หลักสูตรระบบราง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า องค์ความรู้ทั้งหมดจะสอดคล้องกับระบบคมนาคมแบบราง (รถไฟฟ้า) ที่กำลังเป็นที่จับตามองของคนในประเทศ ถ้าถามว่าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรอื่นจบมาสามารถทำงานในสายระบบรางได้ไหม ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องมีการทดสอบองค์ความรู้เพิ่มเติม แต่หลักสูตรระบบรางจะได้เปรียบกว่าตรงที่ จบแล้วสามารถออกไปทำงานตามสายได้เลยโดยไม่ต้องทดลองเพิ่มเติม เพราะเรามีการเรียนที่เจาะลึกโดยตรงกว่าหลักสูตรอื่น อีกทั้งทางคณะและมหาวิทยาลัย ยังได้ย่อระบบการทำงานของรถไฟฟ้าบ้านเราในปัจจุบัน มาให้นักศึกษาได้ศึกษา และทดลองใช้ ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง (สหกิจศึกษา) เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ทำงานเป็น จบออกไปทำงานได้ทันที รวมไปถึงความรู้ด้านทฤษฎีที่จะต้องควบคู่กับภาคปฏิบัติไปด้วยกัน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

                จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาทันต่อความก้าวหน้าของโลก โดยมุ่งเน้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ การเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถพัฒนาแนวความคิดต่างๆได้ดี และเป็นที่รู้กันว่า รถไฟฟ้าความเร็วสูง กำลังจะเข้าเป็นการคมนาคมแบบใหม่ ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ ก็ต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ จำนวนมากในการทำงานและพัฒนาไฟฟ้าระบบรางต่อไปในอนาคต

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ...

สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นสาขาที่เน้นให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ ...

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ...