U-Review

วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เชื่อว่าหลายๆ คนเคยได้ยินเกี่ยวกับการเรียน “ธุรกิจการบิน” ...

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...

สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน(Airline Business Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ...