U-Review

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันนี้การเรียนสาขาวิชาด้านเกษตรในระดับอุดมศึกษา ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...