U-Review

รีวิวสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คนไหนมีความสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งมีข้อสงสัยและอยากศึกษาเรียนรู้ค้นหาคำตอบให้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง ก็อย่าลังเลที่จะเรียนทางด้านนี้ค่ะ ในประเทศไทยนั้น มีสาขาวิชาภูมิศาสตร์เปิดการเรียนการสอนอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยมายาวนาน และหนึ่งในสาขาวิชาภูมิสาสตร์ที่เก่าแก่ของประเทศก็ต้องที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 พร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ 4 ปี ของที่นี่ น้องๆ จะได้เรียนแนวคิดและทฤษฎี ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์ดิน บรรยากาศ การจัดระเบียบทางพื้นที่ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ การวางแผนจัดการที่ครอบคลุมในด้านกายภาพ สถานที่ พื้นที่และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อฝึกทักษะในการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ เศรษฐกิจ การขนส่ง การแพทย์และสุขภาพ โดยแยกเป็นวิชาโทใน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ, กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์การแพทย์ และ กลุ่มวิชาแผนที่และเทคนิคทางภูมิศาสตร์

น้องๆ ที่จบสาขาภูมิศาสตร์ สามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบท โดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น นักออกแบบแผนที่ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์ นักพัฒนาโปรแกรมด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ ช่างสำรวจ นักวิชาการวิ่งแวดล้อม ครู/อาจารย์ทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นต้น


จบมาทำงานอะไร
ทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่ง นักออกแบบแผนที่ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์ นักพัฒนาโปรแกรมด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ ช่างสำรวจ นักวิชาการวิ่งแวดล้อม ครู/อาจารย์ทางด้านภูมิศาสตร์

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง
โครงการรับตรงนักเรียนเรียนดีและนักเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ธันวาคม)
- ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดในภาคเหนือ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
- เป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
- ผ่านการทดสอบของทางคณะ
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.reg.cmu.ac.th

โควตา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ (สิงหาคม-ตุลาคม)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดในภาคเหนือ
- ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.reg.cmu.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 30%
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.A. (Development Social Sciences) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาส...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...