U-Review

รีวิวสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คนไหนมีความสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งมีข้อสงสัยและอยากศึกษาเรียนรู้ค้นหาคำตอบให้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง ก็อย่าลังเลที่จะเรียนทางด้านนี้ค่ะ ในประเทศไทยนั้น มีสาขาวิชาภูมิศาสตร์เปิดการเรียนการสอนอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยมายาวนาน และหนึ่งในสาขาวิชาภูมิสาสตร์ที่เก่าแก่ของประเทศก็ต้องที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 พร้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ 4 ปี ของที่นี่ น้องๆ จะได้เรียนแนวคิดและทฤษฎี ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภูมิศาสตร์ดิน บรรยากาศ การจัดระเบียบทางพื้นที่ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ การวางแผนจัดการที่ครอบคลุมในด้านกายภาพ สถานที่ พื้นที่และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อฝึกทักษะในการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ เศรษฐกิจ การขนส่ง การแพทย์และสุขภาพ โดยแยกเป็นวิชาโทใน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ, กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์การแพทย์ และ กลุ่มวิชาแผนที่และเทคนิคทางภูมิศาสตร์

น้องๆ ที่จบสาขาภูมิศาสตร์ สามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบท โดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น นักออกแบบแผนที่ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์ นักพัฒนาโปรแกรมด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ ช่างสำรวจ นักวิชาการวิ่งแวดล้อม ครู/อาจารย์ทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นต้น


จบมาทำงานอะไร
ทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่ง นักออกแบบแผนที่ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์ นักพัฒนาโปรแกรมด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ ช่างสำรวจ นักวิชาการวิ่งแวดล้อม ครู/อาจารย์ทางด้านภูมิศาสตร์

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง
โครงการรับตรงนักเรียนเรียนดีและนักเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ธันวาคม)
- ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดในภาคเหนือ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
- เป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
- ผ่านการทดสอบของทางคณะ
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.reg.cmu.ac.th

โควตา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ (สิงหาคม-ตุลาคม)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
- ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดในภาคเหนือ
- ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ www.reg.cmu.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 30%
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...