U-Review

รีวิววิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เทรนด์อาชีพในปัจบัน น้องๆ คิดว่ามีสาขาไหนบ้างที่จบมามีงานทำแน่นอน ถ้ายังคิดไม่ออก วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำแนวทางที่จะประกอบอาชีพหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในอนาคตอีกไม่นาน เทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ ในอนาคตปี 2016 มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุเหล่านั้นมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป และปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับวัยสูงอายุก็คือ สุขภาพ และสาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของเทรนด์นี้เช่นกัน

ทางสาขาการแพทย์แผนจีนนั้น เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการเรียนการสอนนั้นเหมือนที่ทราบกันว่าที่นี่นั้นสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นน้องๆ ที่เรียนที่นี่จะต้องมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษพอสมควรเพราะทุกวิชานั้นเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยสาขานี้เป็นแพทย์แผนจีนและในปีที่ 5 น้องๆ จะไปต้องฝึกงานที่ประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยจึงจะต้องมีการสอนในชั้นปีปรับพื้นฐาน คือ จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนก่อนจะขึ้นปี 1 ซึ่งในปี1นั้นจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้ง เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ รวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ, พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน วิชาบังคับก็คือ ไทเก๊กและชี่กงและภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน ที่จะได้เรียนในตอนซัมเมอร์ พอขึ้นปี 2 ก็ได้เรียนวิชาที่เป็นตัวต่อจากปี 1 อย่างวิชาภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน และวิชาที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือ เช่น วิชาหลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ระบบสาธารณสุขไทยกับแพทย์แผนจีน, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, การปฐมพยาบาล, จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน, กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน, สมุนไพรจีน, กายพินิจและการวินิจฉัยโรค

ในปี 3 น้องๆ ก็จะได้เริ่มเรียนวิชาเฉพาะมากขึ้น อย่างวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาธิสรีรวิทยา, ตำรับยาจีน, การฝังเข็มและรมยา, ศัลยกรรมกระดูกสำหรับการแพทย์แผนจีน, เภสัชวิทยาพื้นฐาน, คัมภีร์โบราณ, อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับการแพทย์แผนจีน, ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับการแพทย์แผนจีน และเรียนวิชาสูตินรีเวชกรรมสำหรับการแพทย์แผนจีนในภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะเรียนในปี 4 คือวิชาสูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน, กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน, โรคจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน, การเตรียมยาจีน, ทุยหนา, การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน, โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน  ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทย์แผนจีนนี้ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว เป็นหลักสูตร 5 ปี จัดการเรียนการสอนที่ประเทศไทย 4 ปี ณ มฟล. และประเทศจีน 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ดังนั้นในปี 5 น้องๆ ก็จะได้ไปฝึกงานทางคลินิกในประเทศจีนในเทอมแรก และกลับมาฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทยในเทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

การแพทย์แผนจีนก็คือว่าอยู่ในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตในวัยผู้สูงอายุเช่นกัน นั่นก็คือ ยารักษาโรค เพราะเทรนด์สมุนไพรกำลังมารวมถึงการรักษาโดยไม่ใช้เทคโนโลยีก็ยังได้รับความนิยมอยู่ ดังนั้นถ้าหากน้องๆ เลือกเรียนสาขานี้ในอนาคตน้องๆ จะไม่ตกงานอย่างแน่นอน เพราะที่นี่ไม่ได้ให้ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์ แต่ที่นี่นั้นให้ทั้งด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีอย่างแน่นอน
 
จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
- ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
- การเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ในระดับ3

จบมาทำงานอะไร
เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ
- ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.mfu.ac.th


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ชั้นปีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (2 ภาคการศึกษา)
2. ชั้นปี 1-4 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท (8 ภาคการศึกษา)
3. ชั้นปี 5
- ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนชําระให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษา ละ 10,000บาท (2 ภาคการศึกษา)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาที่ศึกษา ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีนให้นักศึกษาชําระตามอัตราที่Guangzhou University of TCM กำหนด 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งทีสามของประเทศ ...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นได้เยอะแยะมากมาย ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ...