U-Review

รีวิววิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เทรนด์อาชีพในปัจบัน น้องๆ คิดว่ามีสาขาไหนบ้างที่จบมามีงานทำแน่นอน ถ้ายังคิดไม่ออก วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำแนวทางที่จะประกอบอาชีพหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในอนาคตอีกไม่นาน เทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ ในอนาคตปี 2016 มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุเหล่านั้นมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป และปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับวัยสูงอายุก็คือ สุขภาพ และสาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของเทรนด์นี้เช่นกัน

ทางสาขาการแพทย์แผนจีนนั้น เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการเรียนการสอนนั้นเหมือนที่ทราบกันว่าที่นี่นั้นสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นน้องๆ ที่เรียนที่นี่จะต้องมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษพอสมควรเพราะทุกวิชานั้นเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยสาขานี้เป็นแพทย์แผนจีนและในปีที่ 5 น้องๆ จะไปต้องฝึกงานที่ประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยจึงจะต้องมีการสอนในชั้นปีปรับพื้นฐาน คือ จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนก่อนจะขึ้นปี 1 ซึ่งในปี1นั้นจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้ง เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ รวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ, พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน วิชาบังคับก็คือ ไทเก๊กและชี่กงและภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน ที่จะได้เรียนในตอนซัมเมอร์ พอขึ้นปี 2 ก็ได้เรียนวิชาที่เป็นตัวต่อจากปี 1 อย่างวิชาภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน และวิชาที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือ เช่น วิชาหลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ระบบสาธารณสุขไทยกับแพทย์แผนจีน, การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, การปฐมพยาบาล, จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน, กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน, สมุนไพรจีน, กายพินิจและการวินิจฉัยโรค

ในปี 3 น้องๆ ก็จะได้เริ่มเรียนวิชาเฉพาะมากขึ้น อย่างวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาธิสรีรวิทยา, ตำรับยาจีน, การฝังเข็มและรมยา, ศัลยกรรมกระดูกสำหรับการแพทย์แผนจีน, เภสัชวิทยาพื้นฐาน, คัมภีร์โบราณ, อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับการแพทย์แผนจีน, ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับการแพทย์แผนจีน และเรียนวิชาสูตินรีเวชกรรมสำหรับการแพทย์แผนจีนในภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะเรียนในปี 4 คือวิชาสูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน, กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน, โรคจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน, การเตรียมยาจีน, ทุยหนา, การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน, โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน  ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทย์แผนจีนนี้ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว เป็นหลักสูตร 5 ปี จัดการเรียนการสอนที่ประเทศไทย 4 ปี ณ มฟล. และประเทศจีน 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ดังนั้นในปี 5 น้องๆ ก็จะได้ไปฝึกงานทางคลินิกในประเทศจีนในเทอมแรก และกลับมาฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทยในเทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

การแพทย์แผนจีนก็คือว่าอยู่ในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตในวัยผู้สูงอายุเช่นกัน นั่นก็คือ ยารักษาโรค เพราะเทรนด์สมุนไพรกำลังมารวมถึงการรักษาโดยไม่ใช้เทคโนโลยีก็ยังได้รับความนิยมอยู่ ดังนั้นถ้าหากน้องๆ เลือกเรียนสาขานี้ในอนาคตน้องๆ จะไม่ตกงานอย่างแน่นอน เพราะที่นี่ไม่ได้ให้ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์ แต่ที่นี่นั้นให้ทั้งด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีอย่างแน่นอน
 
จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
- ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
- การเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ในระดับ3

จบมาทำงานอะไร
เป็นแพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ
- ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.mfu.ac.th


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ชั้นปีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (2 ภาคการศึกษา)
2. ชั้นปี 1-4 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท (8 ภาคการศึกษา)
3. ชั้นปี 5
- ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนชําระให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษา ละ 10,000บาท (2 ภาคการศึกษา)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาที่ศึกษา ณ Guangzhou University of TCM ประเทศจีนให้นักศึกษาชําระตามอัตราที่Guangzhou University of TCM กำหนด 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...

ศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่น้องๆ ต่างรู้จักกันในชื่อ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...