U-Review

สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คงรู้จักวิชา เศรษฐศาสตร์ กันมาบ้างว่า เป็นวิชาที่สอนเรื่องการแสวงหาแนวทาง ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...