U-Review

"หลักสูตรใหม่ธรรมศาสตร์ ให้อิสระแห่งการเลือกทิศทางการเรียนรู้ และเติบโต" รีวิวสาขาวิทยาการเรียนรู้ : U-Review

                หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ออกมาน้องๆ หลายๆ คนคงสังเกตเห็นกันแล้วว่า มีคณะเปิดใหม่ชื่อ “คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์” ฟังแค่ชื่ออาจนึกไปได้ว่าเป็นสาขาที่จบมาแล้วทำงานเป็น “ครู” นั้นก็ไม่ผิดครับ แต่ไม่ใช้ทั้งหมด
 
​                “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้” เป็นหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรเดียวของคณะ ที่เปิดรับนักศึกษาปีนี้เป็นปีแรก (2559) ซึ่งเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 100 คน รับตรงไปแล้ว 50 คน และจะรับผ่าน Admission อีก 50 คน และถึงแม้จะมีแค่สาขาเดียว แต่กลับให้อิสระให้เลือกเรียนได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอนาคตของน้องๆ เอง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) มุ่งเน้นให้ศึกษาในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่างๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฏี และปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ (Active learning)

UploadImage
 
​                ในปีที่หนึ่ง น้องๆ จะได้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยจำนวน 8 รายวิชา เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ และรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะจำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ การเรียนรู้ของมนุษย์, การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ มุมมองการศึกษาโลก
 
​                การเรียนการสอนในปีที่สองจะจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนความคิดของน้องๆ ให้เปิดกว้าง โดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็น 4 หน่วย ได้แก่ ศิลปะและละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง, สื่อและเทคโนโลยี, การมีส่วนร่วมกับชุมชน และ ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
​                ในปีที่สามนี้เอง ที่น้องๆ จะเริ่มมีโอกาสเลือกกำหนดอนาคตในการเรียน และเส้นทางการเติบโตด้วยตนเอง จากการเลือกเรียนใน 5 รายวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มรายวิชา 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การเรียนรู้และการรื้อถอนการเรียนรู้, การคิดเชิงวิทยาศาสตร์, การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวิจัยและประเมินการเรียนรู้
 
​                ในปีสุดท้าย น้องๆ จะได้เลือกเรียน 8 รายวิชา จากกลุ่มรายวิชา 4 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีการออกแบบ และนวัตกรรมการเรียนรู้, สะเต็มศึกษา, การอำนวยการเรียนรู้ และวิจัยและบริหารการศึกษา

UploadImage
 
​                สำหรับแนวทางประกอบอาชีพเมื่อน้องๆ จบการศึกษาไปแล้วสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายมาก ได้แก่

นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
นักออกแบบการจัดการเรียนรู้
นักศิลปะสร้างสรรค์
นักพัฒนาชุมชน
นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา

                สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นครู มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกนิหน่อย ด้วยความที่หลักสูตรนี้ จบออกมาแล้ว วุฒการศึกษาที่น้องๆ จะได้รับ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่ ครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยตรง ฉะนั้นหากน้องอยากประกอบอาชีพ ครู มีอยู่ 2 ทางเลือก
                ทางเลือกที่ 1 เข้าทํางานเป็นครูผู้สอนเต็มเวลาในโรงเรียนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเช่น ครูอัตราจ้าง ครูโรงเรียนเอกชน หรือครูโรงเรียนสาธิตฯ แล้วเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ไปด้วย
                ทางเลือกที่ 2 เข้าศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาโดยตรงไปเลย
หมายเหตุ: แนวทางดังกล่าวเป็นช่องทางในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามนโยบายกระทรวงศึกษาและคุรุสภา

UploadImage
 
                ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจเลยนะครับ สำหรับน้องๆ ที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดเชิงบูรณาการ สุดท้ายอยากจะฝากถึงน้องๆ ว่า หากน้องๆ เลือกที่จะเรียนในสาขานี้สิ่งสำคัญที่น้องๆ ควรคิดถึงเสมอคือ การกำหนดทิศทางในอนาคตของตนเอง ว่าอยากทำงานเพื่อสังคม ใกล้ชิดชุมชน เป็นผู้พัฒนาการศึกษา เป็นนักวิจัย เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ สอนเทคโนโลยี แม้แต่สอนศิลปะ หรือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และพยายามค้นหานิยามของ “การเรียนรู้” ในความหมายของน้องๆ เองว่าคืออะไร?
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
www.lsed.tu.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำหรับหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ ...

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...

สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเปิดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพนี้ ...