U-Review

"สารสนเทศการแพทย์ ผสานเทคโนโลยีสู่การแพทย์" : Exclusive Talk

UploadImage

UploadImage

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรสารสนเทศการแพทย์ ของหัวหน้าสาขาวิชาฯ ดร. ธนาธร ทะนานทอง วิทยาลัย ICT มหาวิทยาลัยรังสิต (คัดลอกบางส่วน)

ใจรักการแพทย์ 
               สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงก็คือ อยากเรียนเกี่ยวกับอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เขามีความฝัน ความต้องการการศึกษาในวิชาชัพนั้นๆมากยิ่งขึ้น “สารสนเทศการแพทย์” เป็นวิชาชีพที่มีการ บูรณาการร่วมกันระหว่างสาขาไอทีและการแพทย์ ทำให้นักศึกษาได้ศึกษาจากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผสมผสานกับการถ่ายทอดจากอาจารย์หมอทั้งหลาย ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรแปลกๆ ใหม่ๆ มากกว่าการเรียนในด้านไอทีเพียงอย่างเดียว

ความโดดเด่นของการเรียน
               ด้านสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ เป็นสาขาเฉพาะที่เป็นสาขาแรกของประเทศไทยตลาดแรงงานมีความต้องการใช้บริการสูงมาก เพราะสถานพยาบาลทั้งหลายต่างนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในสถานพยาบาล แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางการแพทย์ จึงทำให้แต่ละที่ต้องการรับบุคลากรทางด้านสารสนเทศการแพทย์มาก แน่นอนว่าเมื่อตลาดแรงงานมีความต้องการใช้บริการสูง นักศึกษาที่จบจากสาขานี้ก็ย่อมมีที่เปิดขึ้นมารองรับกับการนำเทคโนโลยีไปใช้งานร่วมกับสถานพยาบาลทั้งหลาย ทำให้ปัจจุบันวิชาชีพนี้ในตลาดแรงงานมีความต้องการสูง แต่เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ของนักศึกษาสารสนเทศที่ไม่ได้จบโดยตรงยังน้อยอยู่มาก จึงทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านนี้มีโอกาสเงินเดือนสูงกว่าวิชาชีพเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพ
นักเวชระเบียน
นักเวชสถิติ
นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์
นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล
นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์/โปรแกรม
นักพัฒนาระบบสารสนเทศดานการแพทย์และโรงพยาบาล
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์และโรงพยาบาล
ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล
"เพราะปัจจุบันนี้การให้บริการและรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้ผลจริงด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลสารสนเทศกับงานด้านการแพทย์ เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆ ในต่างประเทศเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังตื่นตัวและลงทุนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยทีเดียว "

ดูรายละเอียดหลักสูตร สารสนเทศการแพทย์ คลิกที่นี่

เรื่องโดย นิตยสาร COMTODAY ฉบับที่ 519
ภาพโดย นิตยสาร COMTODAY ฉบับที่ 519

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โลกเราในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติต่างๆ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชากรร้อยละ 50 ของประเทศไทยประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ้าจะพูดถึงความเก่าแก่และความน่าเชื่อถือในสายการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...