U-Review

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...

อักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ...

อักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ อาจจะสงสัยว่าสาขาศิลปการละครในคณะอักษรศาส...