U-Review

อึ้ง! แพทย์รามา-ศิริราชได้เกียรตินิยมครึ่งคณะ จี้ทบทวนมาตรฐานใหม่

       วันที่ 14 ก.ย. นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอให้ทบทวนการประเมินในรายวิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        หลังจากพบว่าในปีการศึกษา 2557 มีผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ถึง 50% หรือครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งคณะ ที่เหลือ 2 ใน 3 เป็นเกียรตินิยมอันดับสอง และมีจำนวนน้อยมากที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ไม่ได้มีจำนวนเกียรตินิยมอันดับ 1 มากเท่านี้

       โดยปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ของมหาลัยมหิดลทั้งสองแห่ง กำหนดเกณฑ์กลางไว้ว่าผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

       อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้คณบดีคณะแพทย์ทั้งสองแห่ง ลงไปดูรายละเอียดรายวิชาที่สอนว่าการประเมินได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหรือไม่ และหากมีวิชาใดง่ายเกินไป ก็ขอให้ปรับมาตรฐานให้เท่ากับวิชาอื่นๆ

       รวมถึงทบทวนกระบวนการตัดเกรดใหม่เน้นดูทักษะวิชาชีพ การดูแลรักษาผู้ป่วยตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ กำลังจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดและเน้นวัดผลที่ตัวคนไข้เป็นหลัก เชื่อว่าจะมีผู้สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 น้อยลง

      สำหรับปีการศึกษา 2557 มีผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จำนวน 290 คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 130 คน ส่วนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ประมาณ 90 คน คิดเป็น 50% ของนักศึกษาทั้งหมด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  มติชน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA SMEs (Specialized in Beauty and Fashion Business Management) สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธุรกิจความงามและแฟชั่น) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...