U-Review

อึ้ง! แพทย์รามา-ศิริราชได้เกียรตินิยมครึ่งคณะ จี้ทบทวนมาตรฐานใหม่

       วันที่ 14 ก.ย. นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอให้ทบทวนการประเมินในรายวิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        หลังจากพบว่าในปีการศึกษา 2557 มีผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ถึง 50% หรือครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งคณะ ที่เหลือ 2 ใน 3 เป็นเกียรตินิยมอันดับสอง และมีจำนวนน้อยมากที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ไม่ได้มีจำนวนเกียรตินิยมอันดับ 1 มากเท่านี้

       โดยปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ของมหาลัยมหิดลทั้งสองแห่ง กำหนดเกณฑ์กลางไว้ว่าผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

       อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้คณบดีคณะแพทย์ทั้งสองแห่ง ลงไปดูรายละเอียดรายวิชาที่สอนว่าการประเมินได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหรือไม่ และหากมีวิชาใดง่ายเกินไป ก็ขอให้ปรับมาตรฐานให้เท่ากับวิชาอื่นๆ

       รวมถึงทบทวนกระบวนการตัดเกรดใหม่เน้นดูทักษะวิชาชีพ การดูแลรักษาผู้ป่วยตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ กำลังจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดและเน้นวัดผลที่ตัวคนไข้เป็นหลัก เชื่อว่าจะมีผู้สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 น้อยลง

      สำหรับปีการศึกษา 2557 มีผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ จำนวน 290 คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 130 คน ส่วนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ประมาณ 90 คน คิดเป็น 50% ของนักศึกษาทั้งหมด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  มติชน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นคณะวิชาใหม่ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ...

การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ...