U-Review

นิติศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ กว่า 47 ...

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ...

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...