U-Review

นิติศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...

คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กระบวนการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเน้นงานกลุ่ม ...

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...