U-Review

คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รวดเร็วทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ...