U-Review

"นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีพใหม่เพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ" รีวิวสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน : U-ReviewUploadImage

                อันที่จริงแล้วนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) นั้นมีมานานแล้วในต่างประเทศ โดยหน้าที่ และลักษณะงานของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักๆ ก็คือ การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับสูงที่สุดในระบบ EMS (Emergency Medical System) โดยจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในระดับขั้นสูง (Advance Life Support : ALS) ได้ทั้งบนรถกู้ชีพ และจุดเกิดเหตุ (pre-hospital care) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สามารถให้การรักษาคนไข้โดยให้น้ำเกลือ, ให้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ, การช่วยฟื้นคืนชีพ, ให้การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, การขนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน, การจัดการภาวะอุบัติเหตุหมู่, การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การอำนวยการของแพทย์อำนวยการ (Medical Director)

UploadImage                สำหรับประเทศไทยเองอาชีพนี้เพิ่งมีมาได้ไม่นาน และจุดเริ่มต้นของการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เริ่มต้นขึ้นที่ห้องฉุกเฉิน เรามีห้องฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญที่เรายังขาดแครนอยู่ก็คืออาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่จะออกไปดูแลคนไข้ในจุดเกิดเหตุได้อย่างมีคุณภาพ

                ด้วยการนี้เองจึงเกิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 ปี จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในปีนี้ ( 2559 ) เปิดรับเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือว่ายังใหม่มาก และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ของคณะUploadImageแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                ในส่วนของการเรียนการสอน น้องๆ จะได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป เช่น เคมีทั่วไป คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ กายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ในชั้นปีที่ 1 พอชั้นปีที่ 2 จะเป็นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปผนวก วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น ชีวเคมีทั่วไป เภสัชวิทยาขั้นพื้นฐาน เวชศาสตร์ระดับเซลล์ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การซักประวัติและตรวจร่างกาย เป็นต้น จนกระทั้งเมื่อน้องอยู่ชั้นปีที่ 3 การเรียนจะเน้นไปที่วิชาในกลุ่มวิชาชีพ เช่น การดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ หัตถการทางการแพทย์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ นิติเวชศาสตร์ เป็นต้น และเมื่อดำเนินมาถึงชั้นปีสุดท้าย น้องๆ ถึงจะได้เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย และฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

                สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ น้องๆ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี) หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น หากน้องๆ คนไหนผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว เรามาดูกันว่ารูปแบบการรับสมัคร 3 รูปแบบที่มีเป้นอย่างไรบ้าง

แบบที่ 1 ระบบรับตรงโดยคณะ (สอบตรง)
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี) หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต รวมทั้งสิ้น 17 คน
- ผู้สมัครในกลุ่มนี้ จะต้อง "สอบวัดความรู้" เกี่ยวกับพื้นฐานทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, กฎหมายและจริยธรรมทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

แบบที่ 2 ระบบมหิดลรับตรง 2559
- รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 คน
- ผู้สมัครในกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการสมัครตามระบบของทางมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบที่ 3 ระบบแอดมิชชั่น
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง / หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 คน
- ผู้สมัครในกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการสมัครตามระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม
- ผู้สมัครจะต้องสอบข้อสอบรับตรงร่วมของ สทศ. (GAT/PAT และ O-NET) โดยสัดส่วนคะแนนเป็นไปตามที่คณะ / สกอ.กำหนด
               
                เรียกได้ว่ากว่าที่จะมาเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นั้นไม่ง่ายเลย ต้องผ่านทั้งการเรียนที่แสนยาก และการฝึกปฏิบัติจริงแสนโหด แต่นั้นก็เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพ และเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ และทำการกู้ชีพได้ในสถานที่เกิดเหตุนั้นเลย 

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA SMEs (Specialized in Beauty and Fashion Business Management) สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธุรกิจความงามและแฟชั่น) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA Weekend Track บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...