U-Review

6 ทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 คนเรียน “รัฐประศาสนศาสตร์” ต้องมี

จุดเด่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้)
มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนจำนวนมาก
มีความร่วมมือกับองค์กรรัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้น้องๆ ระหว่างเรียน
สร้างทักษะในการทำงานยุคดิจิทัล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการมีจิตอาสา
 

การเรียนการสอนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารราชการสมัยใหม่ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
1. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายสาธารณะ
3. วิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านองค์การและการจัดการ
 

อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บัณฑิตมีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่

1.ทักษะผู้ประกอบการ
2.ทักษะทางเทคโนโลยี
3.ทักษะการสื่อสาร
4.ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
5.ทักษะการทำงานเป็นทีม
6. ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สารารถตอบโจทย์การทำงานในอนาคต
 

อาชีพหลังเรียนจบ

รับราชการภาครัฐ
ข้าราชการส่วนกลาง
- กระทรวง กรม องค์กรในสังกัดของรัฐ องค์การมหาชน  และรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค
- จังหวัด อำเภอ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา
ทำงานภาคเอกชน
พนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผนงานของทุกบริษัท พนักงานธนาคาร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองทั้ง Online และ Offline Business
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กระบวนการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเน้นงานกลุ่ม ...

สาขาการตลาด (Marketing Management ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน ...