U-Review

6 ทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 คนเรียน “รัฐประศาสนศาสตร์” ต้องมี

จุดเด่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้)
มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนจำนวนมาก
มีความร่วมมือกับองค์กรรัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้น้องๆ ระหว่างเรียน
สร้างทักษะในการทำงานยุคดิจิทัล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการมีจิตอาสา
 

การเรียนการสอนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารราชการสมัยใหม่ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
1. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายสาธารณะ
3. วิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านองค์การและการจัดการ
 

อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บัณฑิตมีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่

1.ทักษะผู้ประกอบการ
2.ทักษะทางเทคโนโลยี
3.ทักษะการสื่อสาร
4.ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
5.ทักษะการทำงานเป็นทีม
6. ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สารารถตอบโจทย์การทำงานในอนาคต
 

อาชีพหลังเรียนจบ

รับราชการภาครัฐ
ข้าราชการส่วนกลาง
- กระทรวง กรม องค์กรในสังกัดของรัฐ องค์การมหาชน  และรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค
- จังหวัด อำเภอ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา
ทำงานภาคเอกชน
พนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผนงานของทุกบริษัท พนักงานธนาคาร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองทั้ง Online และ Offline Business
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่เด็กจุฬาฯ เรียกกัน...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...