U-Review

“ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรสร้างครูอาชีวะ” รีวิวสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม : U-Review

ครุศาสตร์วิศวกรรม เป็นสาขาที่เรียนเหมือนกับคณะวิศวกรรม แต่เพิ่มวิชาการสอนเข้าไปเพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้ การสร้างทักษะให้ผู้เรียน การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เพราะวิชาด้านวิศวกรรมนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ หล่อหลอมรวมกันเป็นความสามารถเฉพาะของวิศวกรรม
 


หลักสูตรครุศาสตร์อุตสากรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรการเรียน 5 ปี ในปีแรกนั้นจะเป็นการปูพื้นฐานวิชาวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ขึ้นปี 2 น้องๆจะได้เลือกเรียนแขนงวิชาที่ชอบ คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม
 
ปี 3 ถึง ปี 4 จะเป็นการเรียนแบบบูรณาการณ์ของวิชาวิศวกรรมและวิชาครู ในช่วงปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน น้องๆ จะได้ไปฝึกงานในอุตสาหกรรมตามแขนงที่เรียนเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียน การทำงาน

 

เมื่อขึ้นปี 5 ตลอดทั้งปีนี้ น้องๆจะได้เป็นครูฝึกสอนจริงในสถานศึกษา นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสูตรได้
 
โอกาสการทำงานของสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สามารถเป็นครูหรืออาจารย์ประจำสถานศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา นักฝึกอบรม ผู้ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ และสามารถต่อยอดเป็นวิศวกรได้ด้วย

 

การรับสมัครนักศึกษาของสาขาครุศาสตร์วิศวกรรม เปิดรับตามระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ในรอบ Portfolio จะเน้นงานวิชาการหรือกิจกรรมที่น้องๆ มีส่วนร่วมโดยตรง มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การประดิษฐ์ การแข่งขัน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ในส่วนของการสัมภาษณ์ อาจารย์จะยิงคำถามเพื่อประเมินทัศนคดิความเป็นครู และวิชาชีพความเป็นครูเป็นหลัก น้องๆที่กำลัง
เตรียม Portfolio รวบรวมกิจรรมให้แน่นๆ ไว้เลย เมื่อพร้อมแล้วก็เตรียมข้อมูลด้านวิชาชีพครูเพื่อไปสัมภาษณ์ต่อได้เลย

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการเรียนและวิชาที่ต้องเรียน ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...