U-Review

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน  แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สามารถตอบโจทย์นี้ได้ด้วยความโดดเด่นในเรื่องวิศวกรรม  จึงทำให้หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่ สจล. มีความโดเด่นไม่แพ้ใคร โดยที่นี้มุ่งพัฒนานักเรียนแพทย์ทุกคนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความเป็นแพทย์ที่เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด  มีความสามารถด้านการวิจัย ความสามารถในทศวรรศที่ 21 เช่น ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  การจัดการข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์  การสื่อสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน
ในสวนของการเรียนการสอน มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย โดยมีห้องทดลองพิเศษเป็นห้องทดลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์  มีการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์โดยมีการวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์ โดยในปี 1 นั้น นักเรียนแพทย์จะได้เรียนในเรื่องของพื้นฐานทางการแพทย์  ปีสองเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การทำงานของร่างกาย ปีที่สามเรียนในเรื่องของการวินิจฉัย เพื่อทราบถึงสาเหตุและแนวทางในการรักษาโรค มีการเริ่มคิดค้นหัวข้อการวิจัยตามความสนใจ  เพื่อนำไปต่อยอดในชั้นปีที่สี่  โดยจะได้เลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจ และมีการออกไปดูคนไข้ในโรงพยาบาล สัปดาห์ละครั้ง  ปีที่ห้าเป็นปีหลักในการดูคนไข้ และปีหกเป็นปีที่เลือกวิชาเอกที่สนใจ ในส่วนของการเรียนกับอาจารย์ใหญ่นั้นมีการปรับเพื่อความเหมาะสมโดยเป็นการเรียนรู้อาจารย์ใหญ่แบบดิจิทัลร่วมถึงอาจารย์ใหญ่ที่เป็นหุ่นที่สามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอด และยังได้ศึกษากับอาจารย์ใหญ่จริงๆด้วยนะ  ร่วมถึงยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และแนวคิดทางด้านการแพทย์แนวใหม่ที่ยังรอให้น้องๆ  มาสัมผัสเปิดการเรียนรู้

วิธีการรับสมัคร ด่านแรก โดยการยื่นคะแนนมาตรฐาน ประกอบไปด้วย ความรู้ SAT และ BMAT ส่วนที่ 2 คือคะแนนด้านภาษาIELTS หรือ TOEFL และส่วนที่ 3 คือ personal Statement การพูดถึงเหตุผล ว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี้

ด่านที่ 2 การสัมภาษณ์ย่อยที่ประกอบไปด้วย 5 สถานี ความคิด ทักษะในด้านการสื่อสาร แรงจูงใจในการเป็นแพทย์ สถานการณ์ปัจจุบัน และการตัดสินใจในด้านจริยธรรม โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
สำหรับน้องๆ  ที่อยากเรียนแพทย์  การแพทย์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติมุ่งสร้างแพทย์ที่เป็นนักวิจัย โดยมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์และอาจารย์ที่นี้ให้ความสำคัญของการเป็นมนุษย์ ที่สามารถทำในสิ่งที่รักและเรียนแพทย์ได้ด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc Investment Analysis and Management วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การลงทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันและยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ...