U-Review

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน  แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สามารถตอบโจทย์นี้ได้ด้วยความโดดเด่นในเรื่องวิศวกรรม  จึงทำให้หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่ สจล. มีความโดเด่นไม่แพ้ใคร โดยที่นี้มุ่งพัฒนานักเรียนแพทย์ทุกคนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความเป็นแพทย์ที่เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด  มีความสามารถด้านการวิจัย ความสามารถในทศวรรศที่ 21 เช่น ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  การจัดการข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์  การสื่อสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน
ในสวนของการเรียนการสอน มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย โดยมีห้องทดลองพิเศษเป็นห้องทดลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์  มีการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์โดยมีการวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์ โดยในปี 1 นั้น นักเรียนแพทย์จะได้เรียนในเรื่องของพื้นฐานทางการแพทย์  ปีสองเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การทำงานของร่างกาย ปีที่สามเรียนในเรื่องของการวินิจฉัย เพื่อทราบถึงสาเหตุและแนวทางในการรักษาโรค มีการเริ่มคิดค้นหัวข้อการวิจัยตามความสนใจ  เพื่อนำไปต่อยอดในชั้นปีที่สี่  โดยจะได้เลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจ และมีการออกไปดูคนไข้ในโรงพยาบาล สัปดาห์ละครั้ง  ปีที่ห้าเป็นปีหลักในการดูคนไข้ และปีหกเป็นปีที่เลือกวิชาเอกที่สนใจ ในส่วนของการเรียนกับอาจารย์ใหญ่นั้นมีการปรับเพื่อความเหมาะสมโดยเป็นการเรียนรู้อาจารย์ใหญ่แบบดิจิทัลร่วมถึงอาจารย์ใหญ่ที่เป็นหุ่นที่สามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอด และยังได้ศึกษากับอาจารย์ใหญ่จริงๆด้วยนะ  ร่วมถึงยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และแนวคิดทางด้านการแพทย์แนวใหม่ที่ยังรอให้น้องๆ  มาสัมผัสเปิดการเรียนรู้

วิธีการรับสมัคร ด่านแรก โดยการยื่นคะแนนมาตรฐาน ประกอบไปด้วย ความรู้ SAT และ BMAT ส่วนที่ 2 คือคะแนนด้านภาษาIELTS หรือ TOEFL และส่วนที่ 3 คือ personal Statement การพูดถึงเหตุผล ว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี้

ด่านที่ 2 การสัมภาษณ์ย่อยที่ประกอบไปด้วย 5 สถานี ความคิด ทักษะในด้านการสื่อสาร แรงจูงใจในการเป็นแพทย์ สถานการณ์ปัจจุบัน และการตัดสินใจในด้านจริยธรรม โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
สำหรับน้องๆ  ที่อยากเรียนแพทย์  การแพทย์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติมุ่งสร้างแพทย์ที่เป็นนักวิจัย โดยมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์และอาจารย์ที่นี้ให้ความสำคัญของการเป็นมนุษย์ ที่สามารถทำในสิ่งที่รักและเรียนแพทย์ได้ด้วย
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...