U-Review

พื้นที่การเรียนรู้กว่า 4000 ไร่ การเรียรรู้แบบปฏิบัติจริง จบไปแบบมีคุณภาพ : U-Review

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนี้มีพื้นที่ที่กว้างขวาง มากกว่า 4000 ไร่ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนในการปฏิบัติจริง นอกจากที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความรู้ทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางมากกว่า 4000 ไร่ จึงมีทั้งฟาร์มพืช ที่ใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับการเกษตร และการเพาะปลูก 


                นักศึกษาจะได้ทำการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับพันธุ์พืช การเพาะปลูก ส่วนที่เป็นฟาร์มสัตว์นั้น ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้นักศึกษาได้เพาะเลี้ยง การผสมเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการได้ลงมือทำจริงนี้ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์พร้อมที่จะออกไปทำงานได้ทันที ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนครจึงเป็นคนที่มีคุณภาพ และไม่ตกงานอย่างแน่นอน

                ภายในมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนครมีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมด 25 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ 4 หลักสูตรสำหรับปริญญาโท ซึ่งรวมอยู่ใน 4 คณะ


                เริ่มจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุสาหกรรมการเกษตร เป็นคณะที่รวมไว้สองหลักสูตรคือ ทรัพยากรธรรมชาติและอุสาหกรรมการเกษตร คณะนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร การเกษตรทั้งหมดครบวงจรทั้งพื้นและสัตว์และในลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งนักศึกษาที่จบจากคณะนี้มีงานรองรับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

                คณะต่อมาคือคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะนี้ก็เป็นการผสมผสาน 2 หลักสูตรไว้เช่นเดียวกัน คือ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนในคณะนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป การวิจัย ทดลอง ปฏิบัติ และสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ก็จะมีสาขาที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาที่เรียนคณะนี้จะได้เรียนรู้ทั้งหมด ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


                คณะต่อมาคณะที่ 3 คือคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะนี้ก็รวมไว้สองหลักสูตรเช่นเดียวกับสองคณะที่ผ่านมา คือศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งในคณะนี้จะแยกเป็นสาขาเช่น สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นอีก 1 สาขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก


                คณะสุดท้ายคือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคณะนี้จะประกอบไปด้วยสองหลักสูตรด้วยกัน คืออนามัยชุมชน และหลักสูตรปริญญาโท การเรียนการสอนจะมีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ สำหรับภาคพิเศษนั้นมีอยู่สองคณะคือ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะเห็นได้ว่าทั้งหมด 4 คณะที่กล่าวมาจะเป็นคณะที่เป็นการรวมไว้ของ 2 หลักสูตรที่น่าสนใจและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี

                นอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่นเน้นในด้านการพัฒนาการเกษตรแล้ว ยังเป็นมหาลัยที่เพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาลัยมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาอยู่ 2 ประเภท  ประเภทที่หนึ่งคือทุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นทุนไผ่ลอดกอ ซึ่งทุนนี้จะให้สำหรับนักเรียนที่เรียนดีและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเท่านั้น ทุ่นพระพิรุณ จะให้สำหรับนักศึกษาเรียนดีทั่วประเทศ และทุนเรียนฟรีสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้เกรดเกรด A ห้าตัว แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อนักศึกษาได้รับทุนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษามาช่วยงานซึ่งจะนับเป็นชั่วโมงงานซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอีกด้วย ทุนประเภทที่ 2 คือทุนภายนอกที่มาจากสมาคมศิษย์เก่า จากผู้มีจิตรศรัทธาในการบริจาคให้ สำหรับทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า แต่จะดูที่ผลการเรียน และการพัฒนาทางด้านการเรียนในแต่ละปีการศึกษา


                นับได้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค มีความน่าสนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เพื่อออกไปพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป

 รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม

น้องๆ ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์คนไหนที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะๆ ไม่ต้องมีเคล็ดลับ แต่ต้องมีความรู้” ...

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...