U-Review

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เปิดหลักสูตรภาษาไทยน้องใหม่ ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ปลายทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ และสายอาชีวะ ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสื่อสาร ที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล กับ... "หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน" หรือ Digital Technology in Mass Communication (DC)หลักสูตรใหม่ที่จะได้เรียนรู้มิติใหม่แห่งการสื่อสาร หลอมรวมด้วยเทคโนโลยี เน้นสร้างความรู้คู่การปฎิบัติ และฝึกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...จบมาไม่ตกงานแน่!!! ด้วยความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถสื่อสารได้

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.tni.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นมาจากการเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาก่อน ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

อยากเป็นพยาบาลติดยศไหม? พยาบาลติดยศคืออะไร ? พี่มีทางเลือกหนึ่งมาแนะนำ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะพยาบาลส่วนภูมิภาคที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า ...