U-Review

" เมื่อทุกองค์กรต้องการพัฒนา การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์จึงสำคัญ " รีวิวสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในสาขาที่เรียนจบมาและบริษัทยังคงมีตำแหน่งงานรองรับ  นั้นคือ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยวันนี้พี่ Admission Premium จึงมาแนะนำสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงด้านนี้  อย่างมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ทางสาขาวิชามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง  และความก้าวหน้าในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงาน  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจรวมถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycles) ให้กับน้อง ๆ อย่างสร้างสรรค์  ตามทันยุคดิจิทัล  ที่นี้ยังมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสนันสนุนการเรียนรู้ของน้อง ๆ ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น  นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Google Classroom, การเรียนการสอนด้วย SAU Hybrid Learning, การใช้ช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาด้วย App Line  เป็นต้น


ร่วมถึงยังมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่สามารถให้น้อง ๆ เลือกสถานที่ฝึกงานได้อย่างเต็มที่ เช่น  การทำความร่วมมือ (MOA) กับ บริษัทฮิวแมนนิก้ากลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ  ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล  และทรัพยากรองค์กร  รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือน  จัดทำบัญชีด้านการทำงาน ยังมีบริษัทอีกมากมายที่พร้อมรองรับเข้าฝึกงาน  โดยผลการตอบรับหลังจากการทำงานหากน้อง ๆ มีแววมีความสามารถโดดเด่นออกมา บริษัทก็พร้อมรับเข้าทำงานทันที


เมื่อเรียนจบแล้วน้อง ๆ จะมีภาวะความเป็นผู้นำ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดลำดับความคิด รวมถึงการเป็นทั้งวิทยากร และพิธีกร ติดตัวไป และยังสามารถประกอบอาชีพ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรืออาจทำงานในสายที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือ  Outsourcing ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ   การบริหารธุรกิจในสาขาอื่น ๆ อีก เช่น การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร เป็นต้น

สุดท้ายแล้วการเรียนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  รับรองว่าไม่ขี้เหร่ เพราะที่นี้เขาดูเราน้อง ๆ อย่างใส่ใจ แถมเรียนจบไปยังมีรายได้ที่ดี  และเมื่อสังคมเปลี่ยนไปตลอดอย่างไร การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ยังสำคัญเสมอ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนตโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ หัวใจดิจิทัล เน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ...