U-Review

รีวิวพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปัจจุบันทางคณะฯ ได้มีหลักสูตรในการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรับรองการขยายตัวทางศึกษาในอนาคต

ภาควิชาสถิติ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้รอบ รู้ลึกทางสาขาวิชาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อธุรกิจ มีความสามารถและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความพร้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

สาขาวิชาประกันภัย เป็นสาขาที่เน้นด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยเนื้อหาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์, ความรู้ทางด้านสถิติ และความรู้ทางด้านประกันภัย โดยผนวกกับวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและบัญชี ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากอีกด้วย โดยน้องๆ ที่จะเรียนสาขานี้ จะต้องมีความถนัดในด้านการคำนวณ, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความซื่อสัตย์, ทำงานอย่างมีหลักการและมีเหตุผล, ชอบติดตามความก้าวหน้าของวงการธุรกิจ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบทำงานติดต่อกับผู้อื่น โดยโครงสร้างของหลักสูตรก็จะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย, คณิตศาสตร์การเงิน, คณิตศาสตร์การประกันชีวิต, การประกันสังคม, การประกันวินาศภัย, การดำเนินงานประกันชีวิตและสุขภาพ, สัมมนาประกันภัย, กฎหมายประกันภัย, การเงินธุรกิจ และหลักการตลาด เป็นต้น
จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

- เป็นหลักสูตรวิชาการประกันที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จบมาทำงานอะไร
สามารถทำงานในบริษัทประกันภัยหรือแผนกประกันภัยของธนาคาร

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (มีนาคม)
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 
- ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ม.ปลาย รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- เฉพาะสาขาบัญชี มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1, PAT2 (เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนรวมทุกวิชา 50%)
- สมัครทางอินเทอร์เนตที่เว็บไซต์ www.atc.chula.ac.th 

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30% (คะแนนวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30%)
- GAT 30%
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
136,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
17,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค...

โลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในยุคปัจจุบันที่การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ...

วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงการเรียนการสอนด้านศิลปะในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ...