U-Review

“นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดั่งเข็มทิศขององค์กร” สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ : U-Review

เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาด้านการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อนำเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจ จึงเป็นการนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด
 


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรใหม่ที่ต่างจากเศรษฐศาสตร์เดิมๆ ที่เน้นวิชาการ เน้นเนื้อหา แต่ในหลักสูตรใหม่นี้จะมีการนำเอาวิชาทางธุรกิจเข้ามาบูรณาการณ์ และนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เช่น Blockchain management  Crypto currency หรือ Cash rate payment สิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ และงานเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อองค์กร
 
กลับมาสู่หลักสูตรที่น้องๆจะได้พบ เมื่อเรียนปีแรกจะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป ทั้งคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ปี 2 เรียนวิชาบริหารธุรกิจ เช่น หลักการบัญชี สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม พอขึ้นปี 3 น้องๆ จะได้เรียนเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง และเลือกเรียนสายวิชาที่สนใจ ดังนี้ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าสู้ชั้นปี 4 น้องๆ จะได้นำวิชาความรู้มาใช้จริง สามารถเลือกได้ว่าจะไปสหกิจศึกษา หรือทำโครงงานวิจัย หรือเลือกไปฝึกงานต่างประเทศได้ (ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส)
 


หลังกลับจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาแล้วน้องๆ จะได้นำปัญหาที่ได้พบจริงจากอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างๆ มาทำโครงงานเพื่อค้นหาทางออก โดยมีอาจารย์คอยแนะนำเพื่อให้น้องๆ ได้ตกผลึกทางความคิด วิธีการ การเข้าถึงข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วย
 
ระบบการรับสมัครเข้าเรียนมีสิ้น 5 รอบด้วยกัน ขอแนะนำรอบ Portfolio อันเป็นรอบที่น่าสนที่สุด ในรอบนี้จะเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเข้าค่ายวิชาการ การสอบแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนของการสัมภาษณ์นั้นอาจจะถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือ ความรู้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจโลก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเมื่อเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสะสมที่จะถูกนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ น้องๆสามารถหยิบเอาไกค์นี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ได้เลย


 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (ICT) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...

MBA (Day and Evening) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

MBA SMEs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของ ...