U-Review

“นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดั่งเข็มทิศขององค์กร” สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ : U-Review

เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาด้านการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อนำเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจ จึงเป็นการนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด
 


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรใหม่ที่ต่างจากเศรษฐศาสตร์เดิมๆ ที่เน้นวิชาการ เน้นเนื้อหา แต่ในหลักสูตรใหม่นี้จะมีการนำเอาวิชาทางธุรกิจเข้ามาบูรณาการณ์ และนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เช่น Blockchain management  Crypto currency หรือ Cash rate payment สิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ และงานเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อองค์กร
 
กลับมาสู่หลักสูตรที่น้องๆจะได้พบ เมื่อเรียนปีแรกจะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป ทั้งคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ปี 2 เรียนวิชาบริหารธุรกิจ เช่น หลักการบัญชี สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม พอขึ้นปี 3 น้องๆ จะได้เรียนเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง และเลือกเรียนสายวิชาที่สนใจ ดังนี้ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าสู้ชั้นปี 4 น้องๆ จะได้นำวิชาความรู้มาใช้จริง สามารถเลือกได้ว่าจะไปสหกิจศึกษา หรือทำโครงงานวิจัย หรือเลือกไปฝึกงานต่างประเทศได้ (ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส)
 


หลังกลับจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาแล้วน้องๆ จะได้นำปัญหาที่ได้พบจริงจากอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างๆ มาทำโครงงานเพื่อค้นหาทางออก โดยมีอาจารย์คอยแนะนำเพื่อให้น้องๆ ได้ตกผลึกทางความคิด วิธีการ การเข้าถึงข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วย
 
ระบบการรับสมัครเข้าเรียนมีสิ้น 5 รอบด้วยกัน ขอแนะนำรอบ Portfolio อันเป็นรอบที่น่าสนที่สุด ในรอบนี้จะเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเข้าค่ายวิชาการ การสอบแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนของการสัมภาษณ์นั้นอาจจะถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือ ความรู้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจโลก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเมื่อเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสะสมที่จะถูกนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ น้องๆสามารถหยิบเอาไกค์นี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ได้เลย


 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของจิตใจ ความคิด ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนออกแบบนั้นเหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...