U-Review

“วิศวกรเครื่องกล ผู้สร้างและออกแบบนวัตกรรมอนาคต” U-Review SAU วิศวกรรมเครื่องกล

ท่ามกลางสาขาวิชามากมายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ด้วยสาขานี้รวมเอาศาสตร์ของ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัสดุศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกันแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิต และออกแบบในระบบเครื่องกลทั้งหมด ร่วมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย สาขานี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นวิศวกรเครื่องกลที่เป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ออกแบบนวัตกรรม
 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มุ่งเน้นให้หลักสูตรสามารถผลิตวิศวกรที่สามารถทำงานได้จริง ดังนั้น การเรียนการสอนของเรานอกจากน้องๆ จะได้เรียนภาคทฤฎีในตำรา การนำความรู้มาปฏิบัติจริงแล้ว หลักสูตรของที่นี่มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ เพื่อฝึกให้วิเคราะห์ และออกแบบระบบการทำงาน เมื่อจบการศึกษาจะได้มีทักษะไปใช้งานจริง และมีจินตนาการด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก สิ่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการออกแบบระบบเครื่องกลใหม่ๆในอนาคต


 
ในการเรียนน้องๆ จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยน้องๆ จะได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ กับเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีต่ที่คณะจัดเตรียมไว้ให้ จะทำให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวม และสร้างประสบการณ์ให้เข้าใจแก่นของทฏษฎีต่างๆ จะทำให้ง่ายต่อการนำความรู้ที่ตกผลึกนี้ไปพัฒนาต่อไป ด้านโอกาสการทำงาน แน่นอนว่าวิศวกรเครื่องกลเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน เพราะประเทศเราเป็นศูนย์กลางการผลิตมากมาย และได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วย 
 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อทราบความต้องการของคุณสมบัติวิศกร และศึกษาวิจัยตลาดแรงงานว่า วิศวกรควรเพิ่มทักษะด้านใดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาหลักสูตรให้กับน้องๆ ว่าที่วิศวกรในอนาคต
 


ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เครื่องจักร อาหาร วัสดุต่างๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการวิศวกรมากขึ้นเรื่อยๆ และวิศวกรที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการเสมอ ดังนั้นเมื่อเข้าไปเรียนน้องๆ ต้องสร้างตัวเองให้เป็นวิศวกรคุณภาพ จบไปแล้วสามารภทำงานในองค์กรที่ต้องการได้ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมในยุคๆ หน...