U-Review

“เมื่อภาษาอังกฤษรวมเข้ากับวิชาธุรกิจ สูตรสำเร็จสร้างอาชีพยุคใหม่” U-Review สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกยอมรับ และนิยมใช้สื่อสารกันระหว่างองค์กร เพราะเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสในการทำงานและการสร้างธุรกิจที่มากกว่า แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้ ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ในยุคที่มีเครือข่ายธุรกิจมากมายเชื่อมโยงกันไปหมดนี้แต่ละองค์กรต่างต้องการผู้ที่มีความสามารถทั้งภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจ เพื่อสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นสาขาที่ผนวกความรู้ทางภาษาอังกฤษและความรู้ทางด้านธุรกิจเข้าด้วยกัน น้องๆจะได้ฝึกทักษะทั้ง4 ของภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมกับการบูรณาการกับธุรกิจ ทำให้น้องๆ มีความพร้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 
ในหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนชั้นปีแรกจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป พอขึ้นปี 2 จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป เมื่อมีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษดีแล้วในชั้นปี 3 จะได้เรียนวิชาด้านธุรกิจเพื่ออาชีพ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และชั้นปีที่4 น้องๆ จะได้นำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทางสาขาเองได้สร้างเครือข่ายกับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่จะส่งน้องๆ ไปฝึกฝนเรียนรู้กับบริษัทชั้นนำเหล่านั้น เช่น การบินไทย โรงแรมในเครือ “แอคคอร์” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
เมื่อกล่าวถึงการเรียนการสอนแล้วนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วยังมีระบบSAU Learning Board ซึ่งมีลักษณะเป็นQR code ของแต่ละรายวิชา น้องๆ สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนเข้าไปเพื่อทบทวนความรู้ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย


 
น้องๆ คนไหนสนใจเรียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ยินดีต้อนรับน้องทุกคน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งภาษาถึงจะเรียนได้ เพียงแค่มีความตั้งใจ ขยัน แน่นอนว่าน้องๆ จะมีทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้น้องๆ สามารถเข้าทำงานในองค์กรคุณภาพ หรือสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ภาษาอังกฤษเหมือนประตูบานหนึ่ง เมื่อก้าวผ่านประตูบานนี้ไปจะพบกับความรู้ ประสบการณ์ และโลกกว้างรอต้อนรับน้องๆ อยู่


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ...

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น ...

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...