U-Review

การเรียนรู้ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ ในสาขาเดียวทั้งธุรกิจ และคอมพิวเตอร์จุดเด่น


ให้ความรู้ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ ทั้งด้านธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ ทำให้คนที่จบออกมาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย


เรียนอะไร ?


- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- การภาษีอากร 1
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- การออกแบบและพัฒนาเว็บ
- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูล
- ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Pharm. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเภสัชกรคุณภาพให้กับประเทศ ...

M.S. (Tropical Agriculture) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมายาวนานกว่า ...

M.A. (English Language and Communication ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ ...