U-Review

การเรียนรู้ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ ในสาขาเดียวทั้งธุรกิจ และคอมพิวเตอร์จุดเด่น


ให้ความรู้ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ ทั้งด้านธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ ทำให้คนที่จบออกมาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย


เรียนอะไร ?


- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- การภาษีอากร 1
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- การออกแบบและพัฒนาเว็บ
- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูล
- ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะใหม่ที่น้องๆ ...

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตแห่งแรกของประเทศไทย ...

ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสหเวชศาสตร์ ...