U-Review

“เทคโนโลยีนาโน อีกก้าวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิต” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี : U-Review

นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ นาโนเมตร เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เล็กมากระดับนี้ได้แล้ว แน่นอนว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์มากขึ้น และสร้างความหลากหลายขึ้นในวงการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในอนาคต


 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรการเรียน 4 ปี น้องๆ จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในวงการเทคโนโลยีเพราะ นาโนเทคโนโลยีเป็นความรู้ที่ใหม่และสามารถต่อยอดความรู้ไปได้อีกไกล
 
ในชั้นปีหนึ่งจะได้เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เชิงลึกและวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ เมื่อมีพื้นฐานแล้วในชั้นปีที่ 2 จึงเริ่มเรียนนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นการนำความรู้ด้านวัสดุมาบูรณาการกับวิชาการสร้าง การสังเคราะห์ การพิสูจน์ วัสดุนาโนเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ ในชั้นปีนี้น้องๆ จะได้ทำแลปมากมายโดยเครื่องมือที่ทันสมัย และไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน

 

ปีสุดท้ายนี้น้องๆ จะได้เลือกทางที่ชอบของตัวเอง หากชอบด้านวิชาการก็จะได้ทำโครงงานวิจัยขั้นสูงในห้องปฏิบัติการต่างๆของมหาวิทยาลัย หรือชอบทางภาคอุตสาหกรรมก็ไปสหกิจศึกษาในภาคอุตสาหกรรมได้ และสำหรับน้องๆ ที่มีความพร้อมอยากไปฝึกงานในต่างประเทศ ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีก็พร้อมสนับสนุนให้สามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้ด้วย


 
เทคโนโลยีนาโนเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่ใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้มากมาย น้องๆ ที่จบสายนี้สามารถเลือกอาชีพจากความถนัดหรือความชอบได้ หากชอบวิชาการ ก็สามารถไปเป็นนักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี หรือเป็นอาจารย์ก็ได้ ถ้าชอบงานภาคอุตสาหกรรมสามารถเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และสุดท้ายการนำนาโนเทคโนโลยีไปต่อยอดกับธุรกิจหรือ สร้างธุรกิจใหม่ โดยนำความรู้ทางนาโนโทคโนโลยี และวัสดุมาประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
 
เห็นได้ว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และมีความกว้างขวางของขอบเขตงานมาก สามารถต่อยอดไปได้อีกมากมาย แน่นอนว่าเรียนนาโนเทคโนโลยีแล้ว ไม่ตกกระแสเทคโนโลยีแน่นอน
 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คงรู้จักวิชา เศรษฐศาสตร์ กันมาบ้างว่า เป็นวิชาที่สอนเรื่องการแสวงหาแนวทาง ...

Ph.D. (Accountancy) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก ...