U-Review

“เทคโนโลยีนาโน อีกก้าวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิต” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี : U-Review

นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ นาโนเมตร เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เล็กมากระดับนี้ได้แล้ว แน่นอนว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์มากขึ้น และสร้างความหลากหลายขึ้นในวงการเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในอนาคต


 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรการเรียน 4 ปี น้องๆ จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในวงการเทคโนโลยีเพราะ นาโนเทคโนโลยีเป็นความรู้ที่ใหม่และสามารถต่อยอดความรู้ไปได้อีกไกล
 
ในชั้นปีหนึ่งจะได้เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และปูพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เชิงลึกและวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ เมื่อมีพื้นฐานแล้วในชั้นปีที่ 2 จึงเริ่มเรียนนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นการนำความรู้ด้านวัสดุมาบูรณาการกับวิชาการสร้าง การสังเคราะห์ การพิสูจน์ วัสดุนาโนเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ ในชั้นปีนี้น้องๆ จะได้ทำแลปมากมายโดยเครื่องมือที่ทันสมัย และไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน

 

ปีสุดท้ายนี้น้องๆ จะได้เลือกทางที่ชอบของตัวเอง หากชอบด้านวิชาการก็จะได้ทำโครงงานวิจัยขั้นสูงในห้องปฏิบัติการต่างๆของมหาวิทยาลัย หรือชอบทางภาคอุตสาหกรรมก็ไปสหกิจศึกษาในภาคอุตสาหกรรมได้ และสำหรับน้องๆ ที่มีความพร้อมอยากไปฝึกงานในต่างประเทศ ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีก็พร้อมสนับสนุนให้สามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้ด้วย


 
เทคโนโลยีนาโนเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่ใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้มากมาย น้องๆ ที่จบสายนี้สามารถเลือกอาชีพจากความถนัดหรือความชอบได้ หากชอบวิชาการ ก็สามารถไปเป็นนักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี หรือเป็นอาจารย์ก็ได้ ถ้าชอบงานภาคอุตสาหกรรมสามารถเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และสุดท้ายการนำนาโนเทคโนโลยีไปต่อยอดกับธุรกิจหรือ สร้างธุรกิจใหม่ โดยนำความรู้ทางนาโนโทคโนโลยี และวัสดุมาประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
 
เห็นได้ว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และมีความกว้างขวางของขอบเขตงานมาก สามารถต่อยอดไปได้อีกมากมาย แน่นอนว่าเรียนนาโนเทคโนโลยีแล้ว ไม่ตกกระแสเทคโนโลยีแน่นอน
 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...

MBA (Business Law) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุร...