U-Review

“ การจัดการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เรียนจบไปไม่ตกงาน ” รีวิวสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การบริหารการจัดการจึงเปลี่ยนไป  แล้วจะทำอย่างไรให้เรียนรู้ได้ทัน วันนี้พี่ Admission Premium  จึงมีหนึ่งหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันนั้น คือ คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


โดยที่นี่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ  เน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycles) ให้กับนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ตามทันยุคดิจิทัล  ที่พร้อมจะให้น้อง ๆ ได้สานฝันธุรกิจ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้  อีกสิ่งหนึ่งของการเรียนสาขาวิชานี้ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นสุด ๆ นั้น คือ การฝึกประสบการณ์การทำงานในชั้นปีที่ 4 โดยมีวิชาเอกเลือกนั้น คือวิชาการฝึกวิชาชีพโดยทำความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่ได้การตอบรับจากบริษัทเป็นอย่างดี  เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือทำจริงปฏิบัติจริง  บางรายวิชามีการใช้นวัฒกรรมมาช่วยในการเรียนการสอน  การเรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ


มีการฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่พี่ ๆ ได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยหลังจากการฝึกงานเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากบริษัทที่ฝึกงานเป็นอย่างดี  แถมอาจารย์  เจ้าหน้าที่ที่นี่ยังดูแลใสใจ และเป็นกันเอง

และหากน้องยังมีคำถามว่า  เรียนวิชาการจัดการแล้วได้อะไร  สิ่งแรกที่ตอบได้เลย  คือ  มิตรภาพที่สวยงามจากเพื่อน ๆ และรุ่นพี่  แถมยังมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง  มีการนำนวัฒกรรมมาร่วมในการเรียนการสอนให้เกิดประสบการณ์จริงที่ก็ให้เกิดองค์ความรู้  แถมยังได้รับโอกาสมีเส้นทางอาชีพการทำงานมากมาย เช่น อาชีพด้านการจัดการ, บริหาร, ธุรการ, ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ธุรการอาชีพด้านการวิเคราะห์หรือวิจัยสารสนเทศทางธุรกิจ, งานนโยบายและแผน นักวิชาการ, บริหารงานสำนักงาน, อาชีพด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า, การค้าระหว่างประเทศ, อาชีพการให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้ประสานงานทั่วไป, อาชีพด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์, หรือจะเป็นประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบการ  การเป็นออแกไนเซอร์ (Organizer) หรืองาน อีเว้นท์ (Event) ทั่วไป


หากน้อง ๆ ที่อยากเข้ามาเรียนควรมี ความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ชอบค้นหา และรู้ทันเทคโนโลยี ร่าเริง อัธยาศัยดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย ชอบการสื่อสาร ต่อหน้าสาธารณชน ไม่เขินอาย สนใจภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นในอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Accountancy) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก ...

สหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้วางเป้าหมายในการขยายเขตการศึกษาและความรู้ด้านบริหารธุรกิจออกไปอย่างทั่วถึง ...