U-Review

“ การจัดการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เรียนจบไปไม่ตกงาน ” รีวิวสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การบริหารการจัดการจึงเปลี่ยนไป  แล้วจะทำอย่างไรให้เรียนรู้ได้ทัน วันนี้พี่ Admission Premium  จึงมีหนึ่งหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันนั้น คือ คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


โดยที่นี่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ  เน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycles) ให้กับนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ตามทันยุคดิจิทัล  ที่พร้อมจะให้น้อง ๆ ได้สานฝันธุรกิจ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้  อีกสิ่งหนึ่งของการเรียนสาขาวิชานี้ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นสุด ๆ นั้น คือ การฝึกประสบการณ์การทำงานในชั้นปีที่ 4 โดยมีวิชาเอกเลือกนั้น คือวิชาการฝึกวิชาชีพโดยทำความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่ได้การตอบรับจากบริษัทเป็นอย่างดี  เน้นการเรียนการสอนแบบลงมือทำจริงปฏิบัติจริง  บางรายวิชามีการใช้นวัฒกรรมมาช่วยในการเรียนการสอน  การเรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ


มีการฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่พี่ ๆ ได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยหลังจากการฝึกงานเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากบริษัทที่ฝึกงานเป็นอย่างดี  แถมอาจารย์  เจ้าหน้าที่ที่นี่ยังดูแลใสใจ และเป็นกันเอง

และหากน้องยังมีคำถามว่า  เรียนวิชาการจัดการแล้วได้อะไร  สิ่งแรกที่ตอบได้เลย  คือ  มิตรภาพที่สวยงามจากเพื่อน ๆ และรุ่นพี่  แถมยังมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง  มีการนำนวัฒกรรมมาร่วมในการเรียนการสอนให้เกิดประสบการณ์จริงที่ก็ให้เกิดองค์ความรู้  แถมยังได้รับโอกาสมีเส้นทางอาชีพการทำงานมากมาย เช่น อาชีพด้านการจัดการ, บริหาร, ธุรการ, ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ธุรการอาชีพด้านการวิเคราะห์หรือวิจัยสารสนเทศทางธุรกิจ, งานนโยบายและแผน นักวิชาการ, บริหารงานสำนักงาน, อาชีพด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า, การค้าระหว่างประเทศ, อาชีพการให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้ประสานงานทั่วไป, อาชีพด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์, หรือจะเป็นประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ประกอบการ  การเป็นออแกไนเซอร์ (Organizer) หรืองาน อีเว้นท์ (Event) ทั่วไป


หากน้อง ๆ ที่อยากเข้ามาเรียนควรมี ความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ชอบค้นหา และรู้ทันเทคโนโลยี ร่าเริง อัธยาศัยดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย ชอบการสื่อสาร ต่อหน้าสาธารณชน ไม่เขินอาย สนใจภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นในอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...