U-Review

" เป็นได้ทั้งนักพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติการ เรียนจบไปมีงานทำ " รีวิวสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในหลักสูตรที่สามารถช่วยพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความคิด, การบริการจัดการ, วางแผนนโยบายที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้  นั้นคงเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ที่จะช่วยให้ภาครัฐและประชาชนทำงานเข้าใจและสื่อสารกันได้ดีพัฒนาประเทศได้ก้าวไกล และหากถามว่า เรียนที่ไหนดีวันนี้พี่ AdmissionPremium จึงข้อแนะนำอีกหนึ่งหลักสูตรที่หน้าสนใจ กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
ที่นี่เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การเมือง และการบริการ สอนให้คิดและกำหนดนโยบาย  เพื่อการบริหาร ที่ทุกคนสามารถเรียนได้ ทั้งสายสามัญ, สายอาชีวะ รวมถึงประชาชนทั่วไป เน้นการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะ มีการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองต่อการบริหารประเทศ ตามความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความรู้ความชำนาญการทางเทคนิค ตอบสนองความต้องการของสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละ กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นนักพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการ เชิงปฏิบัติการ และสามารถบูรณาการทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
 

การเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีเริ่มจากชั้นปีที่ 1 เรียนเกี่ยวการศึกษาทั่วไป ปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นไปสู่ช่วง ชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนเกี่ยวกับหมวดพื้นฐานในส่วนของหลักการ ชั้นปีที่ 3 เรียนเฉพาะด้าน เช่น การเรียนรู้ภาวะผู้นำ การกำหนดนโยบาย  ด้านการฝึกงานนักศึกษาได้เลือกที่ฝึกงานเอง และผ่านการคัดกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยส่วนมากแล้ว 90 % ของนักศึกษาได้งานทำ และอีก 10% ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยบริหารธุรกิจครอบครัวที่การบูรณาการความรู้ ความสามารถที่ให้เข้ากับธุรกิจ


แถมถ้าน้องเรียนที่นี่ยังได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และจากการทำกิจกรรมบ้างจิตอาสาบ้างของสาขาและคณะวิชา ได้เพื่อนใหม่ๆ มีโอกาศก้าวหน้าในการทำงาน ได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ แม้กระทั้งธุรกิจส่วนตัว สาขามีการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน  รวมถึงยังมีทุนการศึกษาที่คอยสนับสนุนน้องที่มีความต้องการเรื่องทุนการศึกษาไม่ว่าจะป็น ทุนเรียนดี ทุนกีฬา  ทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ที่คอยช่วยเหลือน้องๆ อีกด้วย

เส้นทางอาชีพการทำงาน อาทิเช่น  บริหารประเทศ คลอบคลุมการทำงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถทำงานด้านบริหารนโยบาย นักวางแผนงาน หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง ภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล, เลขานุการบริหาร, นักวิชาการศึกษา, สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศ ก็สามารถทำงานเป็น, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
 
ถ้าน้อง ๆ คิดอยากจะมีงานทำมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความรู้ไปใช้ในการทำงานจริง ๆ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และโรคใหม่ๆ ทำให้ คณะแพทยศาสตร์ ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค...

โลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในยุคปัจจุบันที่การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ...