U-Review

มทร.ล้านนาปรับโฉมการเรียนแนวใหม่ : Exclusive Talk

สภา มทร.ล้านนา เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ มุ่งเป้าหมายให้เด็กรู้จักบูรณาการ เริ่มนำร่องปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดเผยว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในกลุ่มสาขา วิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีคุณสมบัติสอดรับกับศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เด็กรู้จักบูรณาการการเรียนรู้ มีความคิด และองค์ความรู้มากพอที่จะนำไปใช้ได้จริง และสามารถขยายผลไปสู่การประยุกต์ใช้ในอนาคต ตลอดจนสามารถนำความรู้จากงานวิจัยไปต่อยอดได้ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต่อไปว่า แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ 1.ปรับรูปแบบโครงสร้างการเรียนการสอน ซึ่งเด็กปี 1 ทุกคนต้องเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละคณะเหมือนกัน ก่อนจะเลือกเรียนเฉพาะสาขาในปี 2 และ2.ปรับเนื้อหาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาใหม่ให้เอื้อต่อการแสวงหาและเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยมีเวทีให้ปฏิบัติ เพื่อฝึกให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมอบรมอาจารย์ให้เข้าใจหลักสูตรและวิธีการ สอนแนวใหม่ เพื่อถ่ายทอดให้เด็กต่อไป มทร.ล้านนาจะใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยจะนำร่องในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กได้รับความรู้ที่ครอบคลุมมากพอ มีความเข้มแข็งมากขึ้น และยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กได้รับการยอมรับจากภาคประกอบการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอีกด้วยรศ.ดร.นำยุทธ กล่าว.

ช้อมูลจาก : เดลินิวส์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของภาคธุรกิจ ทำให้หลายๆ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526 ...