U-Review

"สายงานพัฒนาบุคลากรเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ ขาดแคลนในประเทศเราเป็นอย่างมาก"รีวิวสาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ : U-Review

     สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้กับองค์กรธุรกิจทางด้านต่างๆ และเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะหากเราได้บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี มีศักยภาพที่ดีด้วยแล้วนั้น  คนเหล่านั้นจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของกลุุ่มธุรกิจทางด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก 

UploadImage     โดย ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวถึงทิศทางของการการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุกิจ ไว้ดังนี้ว่า 
     คณะบริหารธุรกิจฯ พยายามที่จะนำเทคโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ไม่น่าเบื่อ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น เช่นพวก Couesware ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองล่วงหน้า และใช้เวลาในห้องเรียนในการซักถามอาจารย์ หรือสำหรับนักศึกษาที่ใช้ทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนได้เองที่บ้าน เพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน เราเรียกระบบนี้ว่า "cloud learning" และยังเปิดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเวลาที่ยืดหยุ่น สำหรับคนทำงานที่อยากศึกษาเรียนต่อนอกเวลาอีกด้วยเช่น เสาร์ อาทิตย์ เป็นต้น 

UploadImage     และยังกล่าวอีกว่า เทรนด์สาขาในอนาคตของงาน HR หรือ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นั้นมีอนาคตเยอะมากๆ เพราะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการของหอการค้าไทย โดยท่านประธานหอการค้าไทย ได้เคยเน้นย้ำว่ากับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไว้ว่า "การสร้างบุคลากรเพื่อไปช่วยในธุรกิจต่างๆ หายากมา ขาดแคลนจริงๆ ถ้าหากมีบุคลากรที่จบมามีความรู้หรือความถนัดทางงานพัฒนาบุคลากรนี้ ออกมาไม่ว่าจะเรียกเงินดือนสูงเท่าไหร่ ผู้ประกอบการเขายินดีที่จะจ่าย" เพราะมันช่วยธุรกิจของเขาเติบโตและประสปความสำเร็จ และในต่างประเทศ อาชีพทางได้าน HR นั้นมีอนาคตที่สดใสมาก มีรายได้ที่สูงมาก เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ และประเทศเราก็มองเห็นถึงความสำคัญทางด้านพัฒนาบุคลากร แต่ยังมีบุคลากรที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจอยู่ดี

     หลักทั่วไปของการบริหารจัดการ 
     1. หลัก Funtion หรือ เทคนิคความถนัดทั่วไป 
     2. หลัก Concept หรือ เทคนิคในเชิงบริหารจัดการ มองภาพรวมของการบริหารได้ 
     3. หลัก Human Skill หรือหลัก บริหารจัดการบุคคลากรในที่ทำงาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญขององค์กร การรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน ซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องได้คนที่จบสายงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาโดยตรง

     และจากความสำคัญเหล่านี้เองมหาวิทยาลับหอการค้าไทยจึงได้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านต่างๆ และไม่ใช่แค่การพัฒนาคนให้กับองค์กรเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างดีด้วย


UploadImage   โอกาสงานในอาชีพ
   แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานฝ่ายบุคคุล และกลุ่มพัฒนาบุคคล อาทิเช่น
    1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
    2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
    3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
    4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
    5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
    6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา และให้คำแนะนำต่างๆ ด้านบุคลากร และการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
      

 UploadImageการจัดการเรียนการสอน 
     ชั้นปีที่ 1 - 2 จะได้เรียนเกี่ยวกับแกนธุรกิิจต่างๆ ได้เรียนรู้ประเภทกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น การตลาด, การเงิน, การบัญชี และโลจิสติกส์ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจ และมองภาพของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ชัดเจน นี่คือจุดเด่นส่วนหนึ่งของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดทำขึ้น
     ชั้นปีที่ 3 - 4 จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเฉพาะทางของ การจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ระบบสารสนเทศทางด้านริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และได้จัดทำกิจกรรมจริงในการเรียน เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนาการ การศึกษาดูงาน และรวมถึงการฝึกงานสหกิจศึกษา กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่มีชื่อเสียง เช่น มิตรผล ธนาคารทิสโก้  กระทรวงการคลับ ที่สำคัญนักศึกษาบางท่านพอจบสหกิจศึกษาแล้วมักจะได้ทำงานต่อกับองค์กรที่ไปฝึกงานอีกด้วย

     สิ่งสำคัญหลักขององค์กรที่จะพัฒนา และประสปความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับ "ตัวบุคลากร" ถ้าเปรียบอวัยวะในร่างกายของคนเรากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแล้วนั้นก็คงเปรียเสมือนกับ หัวใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ล่อเลี้ยงและเป็นปัจจัยให้องค์กรอยู่รอด และประสปความสำเร็จ สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
 
       

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจและเศรษฐกิจทุกภาคส่วนโดยตรง ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาฏยศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ ...

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...