U-Review

"เรียนบัญชีแนวใหม่ ต้องได้สัมผัสประสปการณ์จริง" รีวิวสาขาสารสนเทศทางบัญชี : U-Review

      นักบัญชีเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่เคยเต็ม ไม่ล้นตลาด และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาโดยตลอด และยังสอดคล้องกับเทรนด์อาเซียนอีกด้วย
 

      ดร.กมล นันธิราภากร คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวว่า "งานบัญชีไม่มีเต็ม มีแต่ขาดแคลนตลอดเวลา โดยเฉพาะสาขา สารสนเทศทางบัญชี" ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเรียนไอทีผนวกกับงานด้านบัญชีร่วมกัน เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิทเรา เทรนด์ดิจิตอลก็ได้เข้าไปมีบทบาทกับทุกแขนงอาชีพเช่นกัน
 
การเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

• กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ (Coporate Accounting) 
  ศึกษาการจัดทำบัญชี และการจัดทำงบการเงินของธุรกิจ เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหาร รวมทั้งหัวข้อทางด้านการวางแผนภาษีอากร
โอกาสงานในอาชีพ : นักบัญชีสำหรับหน่วยงานธุรกิจ

• กลุ่มวิชาสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Auditing and Internal Auditing) 
  ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อตรวจสอบการทุจริต และนักศึกษาทุกคนที่จบจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมีต้องความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการสอบ CPA ได้อีกด้วย 
โอกาสงานในอาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน

• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านบัญชี ความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีอย่างพอเพียงที่จะพัฒนาตัวเอง 
โอกาสงานในอาชีพ : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรชั้นนำ

     และแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ การเรียนการสอนของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น ได้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะออกไปทำงานได้จริง และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยได้นำเกมจำลองการบัญชี และเกมการจำลองการสอบบัญชี มาใช้ในการสอนควบคู่ไปกับเกม โดยทั้ง 2 เกมนั้น นักศึกษาจะได้รับประสปการณ์ในการทำงานเสมือนจริง การทำงานกับเพื่อนในกลุ่ม และได้รู้จักการแข่งขันทางธุรกิจ  ศึกษาดูงานในหน่วยงานจริง โปรแกรมเรียนบัญชีควบคู่ภาษาอังกฤษ และชั้นปีที่ 4 นั้น นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา คือการฝึกงานกับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคเรียนการศึกษา จากสถิตินักศึกษามีโอกาสได้ทำงานต่อกับหน่วยงานที่ไปฝึกงานมากถึง 92 % เช่น บริษัทในเครือ Big 4 ส่วนที่เหลือนั้นจะออกไปช่วยที่บ้านประกอบุรกิจ หรือศึกษาต่อ
 

     การเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งคำนวณ หรือจบสายวิทย์-คณิต แต่ผู่ที่เรียนจบจากศิลป์คำนวณ ทุกแผนการเรียนรวมถึง ปวช. ปวส. ก็สามารถเรียนได้หมด ขอแค่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) และมีการคิดเป็นหลักการ เเละเป็นเหตุเป็นผล 
 
    การเรียนบัญชีจากที่หลายคนๆ มองว่าคือการเรียนที่น่าเบื่อ แบบเดิมๆ แต่พอได้มองภาพรวมการจัดการการเรียนกานสอนของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยแล้ว ทำให้ได้เปลี่ยนมุมมองการเรียนบัญชีในมุมมองที่แปลกใหม่กว่าเดิม  และสอดคล้องกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป อย่างสาขา "สารสนเทศการบัญชี" เป็นการตอบโจทย์การเรียนบัญชีแนวใหม่ได้อย่างลงตัว 
     


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ผลิตกรรมการเกษตร สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หากจะพูดถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านเกษตรกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ...

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ...

สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป็นอย่างมาก ...