U-Review

"จบวารสารฯ ไม่ใช่แค่ทำสื่อสิ่งพิมพ์" รีวิวสาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน : U-Review

          เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจุบันมีการเสพสื่อผ่านทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตื่นเช้าจิบกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวในโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันพอตื่นเช้าเราหยิบ Smartphone เพื่ออัพเดทข่าวสาร พูดคุยกับเพื่อน และยังมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้น ที่แสดงว่าคนเราอยู่กับ Smartphone ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน 

          นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสาร โดยในอดีตนักนิเทศศาสตร์อาจจะให้ความสำคัญกับสื่อในรูปแบบโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่ด้วยโลกยุคสมัยเปลี่ยนไป คนหันมาเสพสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (รุ่น GEN ME) นักนิเทศศาสตร์จึงจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหา (Content) ลงในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนไปด้วย (Platform) เช่น ทวิตเตอร์ เฟชบุ๊ก อินสตราแกรม เว็บไซต์ข่าวต่างๆ ดังเราจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า "จะไปจับปลา ต้องไปหาที่ปลาอยู่" เช่น ปลาดูโทรทัศน์ ก็ต้องไปจับปลาที่ดูโทรทัศน์ ปลาอ่านหนังสือพิมพ์ ก็ต้องไปจับปลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ ปลาอยู่ทางออนไลน์ ก็ต้องไปจับปลาที่ออนไลน์ เป็นต้น เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าปลาในแต่ละบ่อเขามีธรรมชาติและความชอบแบบไหน และสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสอนให้นักวารสารศาสตร์หรือนักสร้างสรรค์เนื้อหา เข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพสื่อต่างๆ และทำเนื้อหาให้ถูกใจของคนเสพสื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสามารถประกอบธุรกิจของตนเองจากการสร้างสรรค์หรือพัฒนาเนื้อหาของตนเอง

           ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่างถึงการเรียนการสอนในคณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ไว้ว่า "ทางเราจะเน้นย้ำให้นักศึกษาสามารถทำได้ทุกอย่าง อาจจะชำนาญเก่งในทางใดทางหนึ่งแต่ต้องเป็นได้ทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ไปเจอเหตุการณ์รถชน แล้วอยากจะเล่าเรื่องผ่านทางทวิตเตอร์ ที่มีข้อจำกัดพิมพ์ได้แค่ 140 ตัวอักษร นักศึกษาควรจะต้องทำอย่างไร มีรูป หรือคลิปประกอบด้วยไหม เพื่อให้คนสนใจและติดตาม เป็นต้น" การสอนในสาขานี้จะเน้นย้ำเรื่องการจัดทำ หรือสร้างสรรค์เนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของงานนิเทศศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบัน เพราะในอนาคตธุรกิจสื่อจะไม่ได้อยู่ด้วยยอดขายอย่างเดียว แต่จะสามารถอยู่ด้วย sponsor และการโฆษณา

          การจัดการเรียนการสอนโดยในชั้นปีที่ 1 - 2 จะเรียนรายวิชาพื้นฐาน เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตเนื้อหา ชั้นปีที่  3 ลงมือปฏิบัติงานกับการออกแบบสื่อจริงๆ โดยมีห้องปฏิบัติการณ์ทางคอมพิวเตอร์ และชั้นปีที่ 4 จะเป็นการระดมสมองผลิตเนื้อหา ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางสมาคมนักข่าว และนักหนังสือพิมพ์ สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ และการฝึกงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสภาหอการค้าเป็นผู้สนับสนุนหลักในกานสนับสนุนสถานที่ฝึกงาน ส่งวิทยากร หรือผู้มีประสปการณ์ในสายงานนั้นๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในสาขาอย่างต่อเนื่อง 

           สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเป็นนักนิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย 
             1. ใฝ่รู้ 
             2. มีความอยากรู้ อยากเห็น 
             3. มีทักษะพื้นฐานในการเล่าเรื่อง

           จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี นักวารสารศาสตร์จึงไม่ใช่แค่ทำสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวแล้ว แต่ต้องสร้างสรรค์พัฒนาเนื้อหาลงในสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และไม่เพียงแค่นั้น เมื่อเรามีเนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เราจะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบ มีกิจการเป็นของตนเองได้ ซึ่งนั้นก็คือสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ยุคดิจตอล ในความหมายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยสภากาชาดไทย น้องๆ ที่อยากเป็น ...