U-Review

เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีน สร้างโอกาสทางธุรกิจ


“ประเทศจีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ สินค้าอิเล็คทรอนิคแทบทุกอย่างที่เราใช้ผลิตในประเทศจีน มีการลงทุนด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากมากที่สุดในโลกกว่า 1, 000 ล้านคน ที่มีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเอง การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา และมีความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากเราอยากค้าขายกับประเทศจีน

ภายใต้แนวคิดเหล่านี้เองได้ทำให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างหลักสูตรใหม่ที่จะที่ให้การติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจกับคนจีนราบรื่นขึ้นในชื่อ “สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ” เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 


จุดเด่น
- มหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งมี MOU กับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- มีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัย

วิชาเรียน
- การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
- การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
- การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
- การแปลภาษาจีนธุรกิจ (จีน-ไทย)
- การแปลภาษาจีนธุรกิจ (ไทย-จีน)
- ภาษาจีนเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
- การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
- ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
- ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) Raffles International College

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (Raffles International College) ...

Ph.D. (Business Administration) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลังจากได้ทำการศึกษาวิจัยเฉพาะทางจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ...

ศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ ...