U-Review

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุก รับ ปรับตัว" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเตรียมการรับมือกันยกใหญ่ แน่นอนไม่เว้นแม้แต่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน แล้ว รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พูดถึงการปรับตัวทั้งเชิงรุง เชิงรับ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้น่าสนใจอย่างไรเราไปดูกันได้เลย

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ...

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คงรู้จักวิชา เศรษฐศาสตร์ กันมาบ้างว่า เป็นวิชาที่สอนเรื่องการแสวงหาแนวทาง ...

Ph.D. (Accountancy) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก ...