U-Review

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุก รับ ปรับตัว" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเตรียมการรับมือกันยกใหญ่ แน่นอนไม่เว้นแม้แต่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน แล้ว รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พูดถึงการปรับตัวทั้งเชิงรุง เชิงรับ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้น่าสนใจอย่างไรเราไปดูกันได้เลย

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของรัฐศาสตร์ที่เป็นการศึกษาความรู้ในหลายศาสตร์ด้วยกัน ...

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้ ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ...