U-Review

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุก รับ ปรับตัว" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเตรียมการรับมือกันยกใหญ่ แน่นอนไม่เว้นแม้แต่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน แล้ว รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พูดถึงการปรับตัวทั้งเชิงรุง เชิงรับ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้น่าสนใจอย่างไรเราไปดูกันได้เลย

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการบรรจุเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ...

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เป็นสาขาที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในเชิงการคิด ...