U-Review

ประเด็นสัมภาษณ์ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอรพรรณ กรมนิล

     “ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา” เราเติบโตกับประโยคนี้มาโดยตลอด แต่เมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นแสงสว่างที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา” แล้วจริง ๆ หลายท่านคงผ่านหูผ่านตาคำว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” มาบ้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้จัก “ประเทศไทย 4.0”  หรือ อาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจแต่เดี๋ยวก่อนค่ะ จริงๆแล้วมันสำคัญกับเรามาก

     “ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

      แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเข้ามามีบทบาทมากแทบจะทุกอุตสาหกรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 วันนี้พี่ทีมงานมีเคสของรุ่นพี่ที่จบปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ จบมาก็ทำงานเอกสารโดยตำแหน่งในตอนนั้นเป็น ฝ่ายธุรการ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทแม้กระทั่งการจัดการเอกสาร จึงเป็นที่มาที่พี่ต้องเลือกเรียนต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง และก้าวทันโลกในยุคไทยแลนด์ 4.0
 
ทําไมต้องเลือกเรียนปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในยุคนี้ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา สาธารณะสุข การเงินการธนาคาร การติดต่อประสานงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ด้านธุรกิจและการดําเนินชีวิตประจําวัน มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงจําเป็นต้องศึกษาในสาขาให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง ด้านต่างๆ เช่น

         ด้านการศึกษา มีการเรียนการสอนและการสืบค้นผ่านระบบ ออนไลน์

         ด้านธุรกิจ คือ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาด การเข้าถึงของผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ความต้องการ ความเป็นไปได้ ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ง่ายต้อการเข้าถึงเปรียบคือการมีหน้าร้านทุกที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

         โอกาสทางธุรกิจ การมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่นํามาสูงการประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

         โอกาสงาน และรายได้ แน่นอนว่าเมื่อมีพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วย่อมมีโอกาสที่จะหางานได้มากกว่าคนอื่น เพราะยุคสมัยนี้ สื่อต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทํางาน ซึ่งถ้าหากมีความสามารถหารายได้เพิ่มและมีประสบการณ์การทํางานในด้านต่างๆ


 
จริงหรือไม่ ? ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนจบได้ภายใน 1 ปี

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิดตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ. สามารถเรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน

       โดยการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเน้นการบรรยาย การวิเคราะห์และทฤษฎีปฏิบัติตามวิธีการ

        ประเด็นการเรียน : ฝึกปฎิบัติจริง ตามหลักการและเหตุผล ความเป็นไปได้ความพิเศษนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา : สามารถใช้งานได้จริง เช่น datamining ที่นําเอาเทคโนโลยี ข้อมูลการตัดสินใจในธุรกิจปัจจุบัน เพื่อสรุปความน่าจะเป็นและเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต

         ความประทับใจ : ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถขอคําปรึกษากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับเพื่อนๆ และได้ส่งบทความวิชาการ ตีพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่นาน
 

รายวิชาเด็ดโดนใจ

     ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล โดยที่ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ หรือ Multimedia ก็ได้เนื่องจากข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศรวมทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จึงต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ

     สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และจัดการให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนาไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ
 
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     - ผู้ประกอบการยุคใหม่
     - ผู้บริหารโครงการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
    - ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ - ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Business Analyst
     - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
     - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการ
     - อาจารย์สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...

MBA (Business Law) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุร...