U-Review

“เรียนรู้ธุรกิจจากทุกมุมโลก กับธุรกิจดิจิทัล” รีวิวสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA : U-Review

การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ระหว่างประเทศหนึ่ง กับอีกประเทศหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการค้าระหว่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปเพราะปัจจัยด้านการบริโภค ความต้องการของตลาด ตามกระแสการเมือง วิธีการขนส่งสินค้า หรือบริการ และที่สำคัญเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร ไอที และคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดการแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตไปดำเนินการผลิตในประเทศต่างๆ ได้ คนที่จะทำการค้าระหว่างประเทศ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ จึ่งต้องเรียนรู้ธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 
ที่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตร ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล มีการเพิ่มวิชา “การทำธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิทัล” ให้น้องๆ ได้เรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ แบบ E-Commerce เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในโลกดิจิทัล และชวนตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้การทำธุรกิจระหว่างประเทศง่ายขึ้น และต้นทุนต่ำลงได้อย่างไร?


 “เพราะเราเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ เราก็ต้องไปเห็นว่าโลกธุรกิจในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไร”
อ.อมรสุดา เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ในกระบวนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ในสาขาจะลดการบรรยายลง แล้วเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กรณีศึกษา ให้น้องๆ ได้วิเคราะห์ และอภิปรายกันในห้องเรียน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปีแรกของการเรียน น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของธุรกิจระหว่างประเทศ พอปี 2 - 3 จะเริ่มเรียนวิชาที่เป็นศาสตร์ความรู้ที่ยากขึ้น เช่น วิชาการส่งออกนำเข้าเชิงปฏิบัติการ ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเข้า – ส่งออกสินค้า ไปจนถึงกระบวนการส่งออกต้องทำอย่างไร ในปีสุดท้าย น้องๆ จะได้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 
ฉะนั้นแล้วเมื่อน้องๆ จบไปจึงสามารถเข้าทำงานได้เกือบ 100% เนื่องจากตลอดแรงงานยังต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความเชียวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศอยู่อีกจำนวนมาก น้องสามารถเข้าทำงานในหลากหลายองค์กร ทั้งในบริษัทชิปปิ้ง (Shipping) ในองค์กรภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือแม้แต่การนำความรู้ที่เรียนมาไปเปิดกิจกรรมนำเข้า – ส่งออกสินค้า หรือบริการเป็นของตนเอง
 
การเรียนที่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นเหมือนการเรียนรู้การทำธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้เพื่อก้าวให้ทันโลก ในทันกับกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในยุคดิจิทัล ทำให้น้องๆ ที่อยากทำงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มีเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจกับต่างประเทศได้ แล้วความสำเร็จในการทำธุรกิจจะหนีหายไปไหนได้
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...