U-Review

“เรียนรู้ธุรกิจจากทุกมุมโลก กับธุรกิจดิจิทัล” รีวิวสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA : U-Review

การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ระหว่างประเทศหนึ่ง กับอีกประเทศหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการค้าระหว่างประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปเพราะปัจจัยด้านการบริโภค ความต้องการของตลาด ตามกระแสการเมือง วิธีการขนส่งสินค้า หรือบริการ และที่สำคัญเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร ไอที และคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดการแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตไปดำเนินการผลิตในประเทศต่างๆ ได้ คนที่จะทำการค้าระหว่างประเทศ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ จึ่งต้องเรียนรู้ธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 
ที่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตร ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล มีการเพิ่มวิชา “การทำธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิทัล” ให้น้องๆ ได้เรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ แบบ E-Commerce เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในโลกดิจิทัล และชวนตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้การทำธุรกิจระหว่างประเทศง่ายขึ้น และต้นทุนต่ำลงได้อย่างไร?


 “เพราะเราเรียนธุรกิจระหว่างประเทศ เราก็ต้องไปเห็นว่าโลกธุรกิจในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไร”
อ.อมรสุดา เชื้อสุวรรณ
หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ในกระบวนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ในสาขาจะลดการบรรยายลง แล้วเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กรณีศึกษา ให้น้องๆ ได้วิเคราะห์ และอภิปรายกันในห้องเรียน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปีแรกของการเรียน น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของธุรกิจระหว่างประเทศ พอปี 2 - 3 จะเริ่มเรียนวิชาที่เป็นศาสตร์ความรู้ที่ยากขึ้น เช่น วิชาการส่งออกนำเข้าเชิงปฏิบัติการ ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเข้า – ส่งออกสินค้า ไปจนถึงกระบวนการส่งออกต้องทำอย่างไร ในปีสุดท้าย น้องๆ จะได้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
 
ฉะนั้นแล้วเมื่อน้องๆ จบไปจึงสามารถเข้าทำงานได้เกือบ 100% เนื่องจากตลอดแรงงานยังต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความเชียวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศอยู่อีกจำนวนมาก น้องสามารถเข้าทำงานในหลากหลายองค์กร ทั้งในบริษัทชิปปิ้ง (Shipping) ในองค์กรภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือแม้แต่การนำความรู้ที่เรียนมาไปเปิดกิจกรรมนำเข้า – ส่งออกสินค้า หรือบริการเป็นของตนเอง
 
การเรียนที่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเป็นเหมือนการเรียนรู้การทำธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้เพื่อก้าวให้ทันโลก ในทันกับกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในยุคดิจิทัล ทำให้น้องๆ ที่อยากทำงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มีเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจกับต่างประเทศได้ แล้วความสำเร็จในการทำธุรกิจจะหนีหายไปไหนได้
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ...

MBA Bridging Courses บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเเบค (ABAC) ...

บริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องจากโลกและสังคมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านธุรกิจบริการเป็นจำนวนมาก ...