U-Review

เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของจีน เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนควบคู่กันไป เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศจีนในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย

 

จุดเด่น

สร้างทักษะภาษาและความรอบรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายวิชาที่เรียน

-  World view and Way of Life

- Information Technology

- English for Communication

- Chiness Business Conversation

- Transtation : English-Chinese and Chinese-Englishคณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA Smart Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาสุขภาพความงามและสปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการแพทย์แผนไทย ...

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับปริญญา ...