U-Review

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการตลาด (Marketing Management ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด ...

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ...

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) Faculty of Medicine (International Program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเรียนการสอน มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัย โดยมีห้องทดลองพิเศษเป็นห้องทดลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดไฟฟ้าบนผนังเซลล์ ...