U-Review

“เรียนสาขาเทคโนโลยี จบไปทำงานได้หลากหลาย” รีวิวกลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี : U-Review

กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมาก เพราะกลุ่มวิชานี้เป็นการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารจัดการ การความคุมคุณภาพ และการวางผังโรงงาน ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การย่นระยะเวลา การลดกระบวนการทำงาน และการประสานงาน เป็นต้น น้องๆ ลองมาดูกลุ่มสาขาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทากันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลากหลายสาขาด้วยกัน เช่น สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร ชีวอนามัย เป็นต้น การเรียนการสอนที่นี้ เริ่มจากการลงทะเบียนแบบ Free a loan คือน้องๆ สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระถ้าวิชานั้นๆ เปิดสอน เมื่อแรกเข้ามาปี 1 น้องๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานของคณะเหมือนกันทุกสาขาเพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้แน่น และปี 2 ถึงปี 3 น้องๆ จะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้นตามสาขาที่น้องๆ เลือกเรียนมา ในปีที่ 4 ปีสุดท้าย น้องๆจะได้ทำโปรเจคจบการศึกษา 
เนื่องจากที่นี่เน้นการปฏิบัติด้วย ดังนั้น นอกจากที่น้องๆ จะได้เรียน ได้ลงมือทำจริงแล้ว ยังมีการฝึกงานอีกด้วย โดยแต่ละสาขาจะมีการฝึกงานในช่วง ปี 3 เทอม 2 หรือ ปี 4 เทอม 1 แล้วแต่สาขากำหนด นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ทำ MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อส่งน้องๆ ไปฝึกงาน เช่น สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร มี MOU ร่วมกับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ซึ่งเมื่อน้องๆ ฝึกงานเสร็จแล้วยังสามารถเข้าทำงานต่อที่บริษัทแห่งนี้ได้เลยโอกาสการทำงานของกลุ่มวิชานี้มีหลากหลาย เช่น สาขาการไฟฟ้า สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าในบริษัท หรือ เป็นช่างซ่อมไฟฟ้า  สาขาชีวะอนามัย (Safety) เมื่อจบไปแล้วจะได้รับ วิชาชีพ จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ) ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ ในโรงงาน ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าทุกโรงงานต้องมีตำแหน่งนี้เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน บุคลากร และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอีกมากมายให้เลือกทำงาน และน้องๆ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับงานอื่นๆ ที่ไม่ตรงสายได้ เพราะความรู้จากที่นี่จะเป็นความรู้ที่รอบด้าน อย่างเช่น สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงการจัดการอุตสาหรรม จะได้เรียนทั้ง การทำโฆษณา การตลาด การบริหารองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ น้องๆ เห็นเหมือนกันใช่ไหมว่า ความรู้ที่ได้จากสาขานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย


 
รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีและชีวิตประจำวันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมากขึ้น ...

สาขาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรเภสัชกรรมศาตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร ...