U-Review

“เรียนสาขาเทคโนโลยี จบไปทำงานได้หลากหลาย” รีวิวกลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี : U-Review

กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมาก เพราะกลุ่มวิชานี้เป็นการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารจัดการ การความคุมคุณภาพ และการวางผังโรงงาน ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การย่นระยะเวลา การลดกระบวนการทำงาน และการประสานงาน เป็นต้น น้องๆ ลองมาดูกลุ่มสาขาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทากันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลากหลายสาขาด้วยกัน เช่น สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรอาคาร ชีวอนามัย เป็นต้น การเรียนการสอนที่นี้ เริ่มจากการลงทะเบียนแบบ Free a loan คือน้องๆ สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระถ้าวิชานั้นๆ เปิดสอน เมื่อแรกเข้ามาปี 1 น้องๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานของคณะเหมือนกันทุกสาขาเพื่อปรับความรู้พื้นฐานให้แน่น และปี 2 ถึงปี 3 น้องๆ จะได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้นตามสาขาที่น้องๆ เลือกเรียนมา ในปีที่ 4 ปีสุดท้าย น้องๆจะได้ทำโปรเจคจบการศึกษา 
เนื่องจากที่นี่เน้นการปฏิบัติด้วย ดังนั้น นอกจากที่น้องๆ จะได้เรียน ได้ลงมือทำจริงแล้ว ยังมีการฝึกงานอีกด้วย โดยแต่ละสาขาจะมีการฝึกงานในช่วง ปี 3 เทอม 2 หรือ ปี 4 เทอม 1 แล้วแต่สาขากำหนด นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ทำ MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อส่งน้องๆ ไปฝึกงาน เช่น สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร มี MOU ร่วมกับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ซึ่งเมื่อน้องๆ ฝึกงานเสร็จแล้วยังสามารถเข้าทำงานต่อที่บริษัทแห่งนี้ได้เลยโอกาสการทำงานของกลุ่มวิชานี้มีหลากหลาย เช่น สาขาการไฟฟ้า สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าในบริษัท หรือ เป็นช่างซ่อมไฟฟ้า  สาขาชีวะอนามัย (Safety) เมื่อจบไปแล้วจะได้รับ วิชาชีพ จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ) ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ ในโรงงาน ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าทุกโรงงานต้องมีตำแหน่งนี้เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน บุคลากร และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอีกมากมายให้เลือกทำงาน และน้องๆ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับงานอื่นๆ ที่ไม่ตรงสายได้ เพราะความรู้จากที่นี่จะเป็นความรู้ที่รอบด้าน อย่างเช่น สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงการจัดการอุตสาหรรม จะได้เรียนทั้ง การทำโฆษณา การตลาด การบริหารองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ น้องๆ เห็นเหมือนกันใช่ไหมว่า ความรู้ที่ได้จากสาขานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย


 
รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

LL.D. (Doctor of Laws) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ...

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...