U-Review

นิติศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักกฎหมาย

 

        มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถร่างนิติกรรมสัญญา สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง วิธีการระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน

 

 

จุดเด่น

- เน้นการเรียนรู้คู่ปฏิบัติกฎหมาย

- กฎหมายธุรกิจการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา

- กฎหมายการค้าการลงทุนอ

- ธุรกิจระหว่างประเทศ 

- การประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศจีน

 

วิชาเรียน

- กฎหมายอาญา 

- กฎหมายแพ่ง

- กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ เอกเทศสัญญา 

- วิธีพิจารณาความอาญา

- วิธีพิจารณาความแพ่ง

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

 

 

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยากเรียนสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิก ชอบออกแบบตกแต่งมาก ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ...