U-Review

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นสร้างเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหุ่นยนตร์ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบทั้งหมด จากนั้นจึงต่อยอดไปยังเทคโนโลยี Internet of Things


Internet of Things (IoT) คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สิ่งของต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เอง ผ่านเครือข่ายมีสาย หรือเครือข่ายไร้สาย ทำให้การทำงานของสิ่งต่างๆ ชาญฉลาดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบไหน หรือจะมีของแบบนี้อยู่จริงๆ หรือเปล่า แต่ในวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเริ่มมีการใส่ระบบคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้าไป จากนาฬิกา หรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (Wearables) เป็นบ้านทั้งหลัง (Smart home) จากระบบจัดการฟาร์ม (Smart farming) เป็นระบบจัดการเมืองทั้งเมือง (Smart City)


แผนการเรียน
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. : เรียนในวัน จันทร์ - ศุกร์
ผู้จบ ปวส. : รับเทียบโอน

จุดเด่น
- เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
- เรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในภาคอุตสาหกรรมด้านสมองกลฝังตัว และ Internet of Thing (IoT)

เรียนเกี่ยวกับ
- การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และ IoT
- การพัฒนาและประยุกต์ใช้ IoT กับงานภาคอุตสาหกรรม

 

- รีวิวเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- "เปิดหลังม่าน INTERNET OF THINGS โลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน" รีวิวสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-REVIEW
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MBA Executive ของที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...