U-Review

"การตลาดแน่นตามแก่นเดิม เพิ่มเติมเครื่องมือทันสมัยรับยุคดิจิทัล" รีวิวสาขาการตลาดดิจิทัล : U-Review


จะมีสาขาการเรียนไหนอีก ที่นอกจากเราจะได้เรียนและเล่นโซเชียลไปพร้อมกันแล้ว ยังสามารถสร้างเงินและเป็นอาชีพได้อีก นอกจากสาขานี้ สาขาการตลาดดิจิทัล ฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสาขาแปลกและใหม่ แต่ สาขาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังคงเน้นหัวใจหรือแกนเดิมของวิชาการตลาด เพียงแต่มีการปรับและประยุกต์ใช้หลักการ รวมถึงเครื่องมือใหม่ๆ ให้เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น


โดยหลักสูตรการตลาดดิจิทัลในช่วงปีแรก น้องๆ จะได้ฟังการบรรยายกรณีศึกษา การใช้เครื่องมือทางการตลาด และกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กร เช่น Net Idol หรือ Youtuber ที่มีความชำนาญและมีชื่อเสียงUploadImage

" สร้างและเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบจะมีประสบการณ์เทียบเท่าคนทำงาน 1-2 ปี  "
ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ผู้ช่วยคณะบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จากนั้นในปีต่อๆ มา ทางสาขาจะมีการพาน้องๆ ไปทัศนศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น Line Thailand เพื่อเปิดประสบการณ์และเป็นแรงขับเคลื่อนให้น้องๆ ได้เห็นช่องทางการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และเมื่อน้องๆ เรียนจบจะมีทั้งความรู้ในการตลาด การทำสื่อ การใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ จนสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบการทางด้านสื่อดิจิทัลได้


นอกจากนี้ ทางสาขาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริง โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็น 2 สายให้เลือกระหว่าง การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในช่วงชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกสถานประกอบการที่ตนเองสนใจและอยากไปฝึกได้ โดยทางสาขาวิชาก็จะทำหน้าที่ประสานงานติดต่อให้
UploadImage

" ถ้าไม่อยากทำงานในองค์กรทั่วไป ก็มีช่องทางให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการทางสายงานดิจิทัลได้ "
ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ผู้ช่วยคณะบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 
นอกจากอนาคต นักการตลาดดิจิทัลมากประสบการณ์ จะได้เงินเดือน 3-5 หมื่นบาทแล้ว องค์กรหลายๆ แห่งทั้งรัฐและเอกชน ในปัจจุบันก็มีความพยายามจัดตั้งหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและดิจิทัลมากขึ้น นั่นยิ่งทำให้บัณฑิตที่จบสาขานี้โดยตรงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากตามไปด้วย


และสุดท้าย บุคลิกที่น้องๆ ควรมีในการเรียนการตลาดให้ได้ความรู้อย่างเต็มที่คือ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ก็คือ อยากขาย อยากทำงาน อยากได้รับความรู้และประสบการณ์จริงๆ เพียงแค่นี้ก็สามารถเรียนการตลาดดิจิทัลได้ประสบความสำเร็จแล้วล่ะ


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ...

การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ...

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาชีวอนามัย เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาสุขศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ...