U-Review

"ภาษาและการสื่อสาร คือรากฐานของความสำเร็จ" รีวิวสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ : U-Review

ในสังคมมนุษย์เรื่อยมาตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ นั้นคือการติดต่อสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เราวิวัฒน์วิธีการสื่อสาร เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้คำ เพื่อให้การสื่อสารกันง่ายขึ้น เรามีภาษาสากลเพื่อให้สามารถเข้าใจการสื่อสารได้ตรงกัน และทุกธุรกิจเองต่างต่างต้องการการสื่อสารเพื่อการค้าขาย เพื่อการบริการ การสื่อสารที่ชาญฉลาด การสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ เพราะภาษาและการสื่อสาร คือรากฐานสู่ความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการจะประสบความสำเร็จ
 


เรารู้กันอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญในฐานะภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกัน ใช้ในการติดต่อการค้า และเจรจาธุรกิจกัน ซึ่งอันที่จริงแล้วภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญในอีกฐานะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการเดินทางท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมในการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยด้วยแล้ว เราคงไมสามารถใช้แต่เพียงภาษาของเราเพื่อการค้าขาย และการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
 


UploadImageสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดการศึกษาให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียน เพื่อสร้างความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 


การเรียนการสอนจะต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปที่นอกจากจะเรียนหลักการทางภาษาศาสตร์แล้วน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะด้วย น้องๆ ฉะนั้นนอกจากน้องๆ จะได้ความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังจะได้ความรู้ด้านธุรกิจติดตัวไปด้วย เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม, ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่องานเลขานุการ และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน เป็นต้น
 


ด้วยการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในตัวเองทำให้น้องๆ ที่จบการศึกษาออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายธุรกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การบริการ ด้านสุขภาพที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านงาน IT ที่กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และการเป็นอาจารย์สอนภาษา


 
UploadImage

“นักศึกษาเราเข้าไปอยู่ในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม”
ดร. วราภรณ์ ไทยมา
คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 


น้องๆ หลายคนอาจกังวลและไม่แน่ใจว่าจะสามารถเรียนได้ไหม เพราะตัวเองนั้นไม่เก่งภาษาอังกฤษ แล้วต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด บอกไว้ตรงนี้ให้น้องๆ สามารถมั่นใจได้เลยครับว่า เมื่อน้องๆ เข้าไปเรียน จะมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้น้องๆ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ มีอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลือ และมีชั่วโมงออฟฟิศซาวด์ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ด้วย
 


UploadImage

“ในเมื่อเรายังไม่เก่ง เราก็ต้องเรียน”
อ.อุบล พันธ์อุบล
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ และรักษาการหัวหน้าสาขา
 


ที่สำคัญน้องๆ จะได้เรียนกับอาจารย์คนไทยที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ, การแปล หรือการเลขา และมีชาวต่างชาติทั้งชาวอังกฤษ และอเมริกันมาให้ความรู้ด้านภาษา และศึกษาสำเนียงที่แตกต่างกันไป
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นหลักสูตร ...

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ...