U-Review

“ วิศวกรรมโยธา หนึ่งในวิชาที่น่าเรียน ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในมหาวิทยาลัย และสาขาที่น่าสนใจเรียนต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรียนไปไม่มีตกงานแน่นนอน คงนี้ไม่พ้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่เปิดสาขาวิชามาถึง 26 ปีด้วยความเก๋าและความรู้ที่สะสมมา จึงสามารถสร้างบัณฑิตปฏิบัติการระดับปริญญาตรี มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา เช่น วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสุขาภิบาล และวิศวกรรมโยธาทั่วไป ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ทั้งต่างประเทศและนอกประเทศโดยรายละเอียดการเรียนนั้น  มีการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้นยังไม่พอ เพราะที่นี่มีการทำความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์  ด้านการเรียนการสอน เช่น บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด สนับสนุนวัสดุสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทางด้านปฐพี  หรือจะเป็นด้านการทำงาน เช่น สถานที่ฝึกงาน มีบริษัทรองรับนักศึกษา เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด , บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
และเมื่อน้องเรียนจบไปแล้วสามารถเดินเส้นทางอาชีพการทำงานสายโยธาได้มากมาย อาทิ วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานสำรวจ และงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง และงานที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง เป็นต้น วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง สำนักการโยธา เทศบาล  วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธา หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ สอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็น อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยี อุตสาหกรรมโยธา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
 

การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทางวิชาการและลงมือทำ เวลาจบออกไปทำงานสามารถทำได้จริง เพราะได้มีการลงมือทำมาแล้วและเมื่อเจอกับปัญหาในการทำงานก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ทำให้เวลาเรียน นักศึกษาจึงสนุกกับการเรียน และสามารถปรึกษาและสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เปรียบเหมือนกับการทำงาน เพราะเราจะมีเพื่อนร่วมและผู้ว่าจ้าง จึงเหมือนเพื่อนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
 
สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้ามาเรียนต้องมีความสนใจทางด้านสายงานนี้ก่อน และเวลาเรียนจะได้เจออาจารย์ที่พร้อมจะให้ความรู้และความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ และความสนุกในการเรียน และหลังจบออกไปสามารถหางานทำได้ง่ายกว่าสายอาชีพอื่น ๆแน่นนอน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...