U-Review

รีวิวสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาชีวอนามัย เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาสุขศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ และผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

คำว่า อาชีวอนามัย มาจากคำว่า อาชีวะ (การประกอบอาชีพ) และอนามัย (ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ) รวมกันแล้วจะหมายความว่า การส่งเสริม, ควบคุม, ดูแล, ป้องกันโรคและอุบัติเหตุให้กับผู้ประกอบอาชีพตามหลักของศาสตร์การอนามัย และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของแรงงานด้านอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานของเครษฐกิจระดับประเทศ สาขาอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆ ที่สนใจในด้านของอุตสาหกรรมและชอบดูแลให้ผู้อื่นปลอดภัยในการทำงาน

ที่นี่จะเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เคมี ชีวะ และฟิสิกส์สุขภาพ ปีที่ 1 น้องๆ จะต้องเริ่มต้นจากวิชาพื้นฐานต่างๆ ในการใช้ชีวิตทั่วไป ขึ้นปีที่ 2 เรียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ (Basic Anatomy) ที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่แต่ไม่ได้ลงมือผ่าร่างกาย เพียงแค่ให้น้องๆ รู้ว่าสรีรร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร การทำงานของร่างกายเป็นอย่างไร เพื่อปูไปสู่การเรียนปี 3 - 4 ที่เป็นการเรียนหลักอาชีวอนามัยที่เข้มข้นขึ้นไปอีก อาทิ โรคต่างๆ การจัดการความปลอดภัย อากาศ, น้ำ, ไฟ, ของเสีย เป็นต้น

จบมาทำงานอะไร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นอาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างต้องการตัว เพราะถ้าโรงงานไหนไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ จะส่งผลให้โรงงานนั้นไม่ผ่านมาตราฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

หน่วยงานเอกชน : เครือซิเมนต์ไทย, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, เครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯลฯ

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงแรงงาน กองตรวจความปลอดภัยในการทํางาน สถาบันความปลอดภัย ในการทํางาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัทการบินไทย จํากัด, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
1.โควตาวิชาเรียนรับทั่วประเทศ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
2.โควตาวิชาสามัญ ใช GPAX 2.5 และคะแนนวิชาสามัญ 
3. ระบบกลางแอดมินชัน

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 20%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
194,400 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
24,300 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...