U-Review

โพธิวิชชาลัย นักพัฒนาสังคมต้นแบบ

          ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน การทำลายสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว จนเกิดเป็นวิกฤตในด้านต่างๆ ตามมา จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการเสนอทางออกโดยการสร้างบัณฑิตนักพัฒนาเพื่อสังคม          

UploadImage

โพธิวิชชาลัยคืออะไร 
          วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หรือเรียกสั้นๆ ว่า คณะโพธิ แปลว่าที่อยู่ของนักปราชญ์ ที่มีการประกอบสัมมา
วิชาชีพ หรืออาชีพที่สุจริต มีคุณธรรมและไม่เบียดเบียน
          "ในช่วงหนึ่ง ประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านและทางชนชาติพันธ์ุ เราจึงคิดว่าควรจะมีการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดความเข้าใจกันในสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนฐานของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง" รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

UploadImage

การเรียนการสอน
          การเรียนการสอนที่โพธิวิชชาลัยจะมี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. สาขาการจัดการภูมิสังคม เปิดสอนที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา และ 2. สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ติดกับชายแดนประเทศพม่า 
          "คณะโพธิมีแนวความคิดหลักที่จะให้บัณฑิตได้ใช้ความรู้ที่มีเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่น จึงใช้ฐานของชุมชนเป็นตัวตั้งขององค์ความรู้ร่างหลักสูตรขึ้นมา และมีห้องเรียนเป็นชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่" อ.อำนาจกล่าว
         จุดเด่นของคณะโพธิ คือ การมีห้องเรียนเป็นชุมชนในพื้นที่จริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน และสร้างให้นักศึกษาเป็น "พัฒนากร" หรือคนที่จะไปพัฒนาสังคม และหลีกเลี่ยงการพัฒนาแบบมุ่งสร้างผลกำไรส่วนตัว จนทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายวัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างนักพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบแนวความคิดของนักพัฒนาสังคมแนวใหม่

UploadImage


อาชีพในอนาคต
          ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่จบไปจะทำงานกับบริษัทที่มีนโยบายทำงานเพื่อสังคม Socail Enterprise หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เช่น เป็นนักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน  หรือทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแบบยั่งยืนในหน่วยงานราชการ หรือทํางานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทํางานด้านพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะได้เปรียบกว่า เพราะเด็กที่จบมาจะสามารถทำงานกับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างกลมกลืน และเข้าใจวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในชุมชน 

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมก็สามารถมาสมัครเรียนได้ค่ะ เพราะที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดรับสมัครทั้งเด็กที่จบสายวิทย์และสายศิลป์ภาษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาจากการสอบตรง และในระบบแอดมิชชัน ถ้าน้องๆ เป็นคนที่มีใจรักการทำงานอาสาพัฒนาชุมชน อยากเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่จริง ได้ใกล้ชิดชาวบ้าน และจะได้นำความรู้กลับไปรับใช้พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน คณะโพธิยินดีต้อนรับน้องๆ เสมอค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR สถานีวิทยุจุฬา
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : youyube PR SWU และ bodhi.swu.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA IT-Smart (Marketing) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

Y-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประกอบธุรกิจและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม การส่งออก ...

MBA Modern Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...