U-Review

โพธิวิชชาลัย นักพัฒนาสังคมต้นแบบ

          ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน การทำลายสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว จนเกิดเป็นวิกฤตในด้านต่างๆ ตามมา จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการเสนอทางออกโดยการสร้างบัณฑิตนักพัฒนาเพื่อสังคม          

UploadImage

โพธิวิชชาลัยคืออะไร 
          วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หรือเรียกสั้นๆ ว่า คณะโพธิ แปลว่าที่อยู่ของนักปราชญ์ ที่มีการประกอบสัมมา
วิชาชีพ หรืออาชีพที่สุจริต มีคุณธรรมและไม่เบียดเบียน
          "ในช่วงหนึ่ง ประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านและทางชนชาติพันธ์ุ เราจึงคิดว่าควรจะมีการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดความเข้าใจกันในสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนฐานของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง" รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

UploadImage

การเรียนการสอน
          การเรียนการสอนที่โพธิวิชชาลัยจะมี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. สาขาการจัดการภูมิสังคม เปิดสอนที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา และ 2. สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ติดกับชายแดนประเทศพม่า 
          "คณะโพธิมีแนวความคิดหลักที่จะให้บัณฑิตได้ใช้ความรู้ที่มีเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่น จึงใช้ฐานของชุมชนเป็นตัวตั้งขององค์ความรู้ร่างหลักสูตรขึ้นมา และมีห้องเรียนเป็นชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่" อ.อำนาจกล่าว
         จุดเด่นของคณะโพธิ คือ การมีห้องเรียนเป็นชุมชนในพื้นที่จริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน และสร้างให้นักศึกษาเป็น "พัฒนากร" หรือคนที่จะไปพัฒนาสังคม และหลีกเลี่ยงการพัฒนาแบบมุ่งสร้างผลกำไรส่วนตัว จนทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายวัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างนักพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบแนวความคิดของนักพัฒนาสังคมแนวใหม่

UploadImage


อาชีพในอนาคต
          ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่จบไปจะทำงานกับบริษัทที่มีนโยบายทำงานเพื่อสังคม Socail Enterprise หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เช่น เป็นนักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน  หรือทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแบบยั่งยืนในหน่วยงานราชการ หรือทํางานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทํางานด้านพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะได้เปรียบกว่า เพราะเด็กที่จบมาจะสามารถทำงานกับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างกลมกลืน และเข้าใจวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในชุมชน 

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมก็สามารถมาสมัครเรียนได้ค่ะ เพราะที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดรับสมัครทั้งเด็กที่จบสายวิทย์และสายศิลป์ภาษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาจากการสอบตรง และในระบบแอดมิชชัน ถ้าน้องๆ เป็นคนที่มีใจรักการทำงานอาสาพัฒนาชุมชน อยากเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่จริง ได้ใกล้ชิดชาวบ้าน และจะได้นำความรู้กลับไปรับใช้พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน คณะโพธิยินดีต้อนรับน้องๆ เสมอค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR สถานีวิทยุจุฬา
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : youyube PR SWU และ bodhi.swu.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...